Nyt fra regionsrådet

Hver anden måned skriver Signe Lund Jensen og Else Kayser om deres arbejde i regionsrådet. Her er den seneste version.

Foreløbige regionale sager.
Der har allerede været ganske mange sager forbi regionsrådet. Herunder får du et udpluk af de sager der har givet anledning til særlig meget debat:

  • Psykiatrien

I psykiatrien har vi været med til at vedtage en fordeling af ca. 15 mio, der blev øremærket under konstitueringen. Den konkrete fordeling kan ses her: http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/februar-18/flere-ansatte-til-den-mest-pressede-psykiatri/

Derudover har Signe deltaget i det første at de dialogmøder, psykiatri- og socialudvalget har planlagt med medarbejderne i psykiatrien. Det første møde blev afholdt i Århus og hen over foråret kommer udvalget rundt til resten af regionens hospitalspsykiatri. Til efteråret går turen så til regionens sociale institutioner. Fra mødet i Århus var det tydeligt, at personalet i psykiatrien er meget presset med manglende personale og plads og konstante ændringer i arbejdsgange.

 

  • Omrokering af regionale arbejdspladser
    Vi har valgt at støtte et forslag som flytter regionale IT- og miljøarbejdspladser fra Horsens til hhv. Aarhus og Viborg. Formålet med flytningen er dels at sikre en række medarbejdere bedre arbejdsmiljø i form af nyere lokaler og en nærværende ledelse og bedre arbejdstilrettelæggelse. For medarbejdernes vedkommende viste en undersøgelse af nogle fik længere på arbejde, mens andre fik kortere rejsetid. Centralt i beslutningen står også at regionen sparer penge på omkostninger til bygninger og lokaler, så man slipper for at nedlægge stillinger i regionen, hvilket har været en stor prioritet for os.
    Der bliver også med rokaden sikret lokaler til en række nye regionale opgaver, som styrkelse af den præhospitale indsats, Dansk Cancercenter, regionernes kliniske udviklingsprogram, som samlet bidrager til flere arbejdspladser i regionen

Partiafdelingen i Horsens var ikke tilfreds med vores indstilling, da de oplevede, at arbejdspladser blev flyttet fra Horsens. Vi deltog derfor i et medlemsmøde i Horsens.

Det var et godt møde, hvor vi bl.a. drøftede spørgsmålet om sammenhængen mellem centralisering og decentralisering af regionale opgaver, og hvordan vi kan søge at understøtte regulære arbejdspladser i lokalområder, eksempelvis inden for sundhedsvæsenet og psykiatrien.

 

 

  • Hjemtagning af dele af den præhospitale transport fra Falck til Region Midtjylland.

Akutbiler og akutlægebiler i den fremskudte præhospitale indsats har været i udbud. Der har været tre delkontrakter.  Region Midtjylland har valgt i første runde at hjemtage delkontrakt 1, der omfatter akutlægebiler i Århus, Horsens, Randers og på Djursland. Det sker med henblik på at opnå nogle erfaringer i at drive og organisere den præhospitale indsats.  Enhedslisten har støttet dette tiltag.

 

  • Udbud af regional vask i den vestlige del af regionen.

Hospitalernes vaskeriydelser i den vestlige del har været fornyet udbud. I denne udbudsrunde er det bedste tilbud for den vestlige del af regionen kommet fra De Forenede Dampvaskerier og Midtvask i Aarhus. For regionens økonomi vil det betyde besparelser på 65 millioner over 8 år. Der hersker ingen tvivl om, at det er det bedste tilbud ud fra kvalitet, pris, arbejdsmiljø, socialt ansvar med mere. Desværre vil det formentlig betyde tab af arbejdspladser på Jysk Linnedservice i Kjellerup.

 

 

Mødevirksomhed:

Det nye regionsråd har nu været i gang i 2 1/2 måned. Perioden har været præget af høj mødevirksomhed: Der har været afholdt to regionsrådsmøder, tre forretningsudvalgsmøder og møder i de stående udvalg – hospitalsudvalget, udvalget for nære sundhedstilbud, social- og psykiatriudvalget og udvalget for regional udvikling. Her er arbejdet så småt ved at komme i gang.

Desuden er arbejdet i de midlertidige udvalg ved at komme i gang. Enhedslisten er med i udvalget vedrørende demokratiudvikling. Her arbejder vi dels med at sikre bedre inddragelse og dialog med både borgere og ansatte, dels med at sikre at politikere og ikke embedsmænd sætter den politiske dagsorden. Som en del af introduktionen har været afholdt 17 workshops over specifikke områder inden for regionen. Vi har også deltaget i fælles seminarer i henholdsvis Danske Regioner og Region Midtjylland. Desuden har vi afholdt to gruppemøder inden for valgforbundet.

 

Baggrundsgruppen:

Internt i Enhedslisten er vi i gang med at udvikle baggrundsgruppen, som kommer til at mødes kontinuerligt forud for forretningsudvalgsmøderne.

Den aktuelle baggrundsgruppe består af Else Kayser og Signe Lund Jensen, regionsrådsmedlemmer, Lene Fruelund, regionsbestyrelsen, Henrik Qvist, 1. suppleant. Allan Skou Larsen, 2. suppleant, Malte Bang, regionssekretær, Erik Wissing, valgt på repræsentantskabet.  Anders Pedersen, Herning, og Thorvald Jepsen, Horsens, har begge tilbudt at gå ind i gruppen, hvilket vi er meget glade for.

Vi er naturligvis meget åbne for at få flere med i baggrundsgruppen. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har specifik viden inden for sundhed, social- og psykiatri, grøn omstilling eller for eksempel kollektiv trafik og kunne tænke dig, at være en del af det netværk vi bruger i forbindelse med konkrete sager i regionsrådet.
Lokale møder.  Signe og Else har deltaget i et lokalt møde i Horsens-afdelingen for at drøfte spørgsmålet om flytning af regionsarbejdspladser fra Horsens til Viborg. Ligeledes har Signe deltaget i et medlemsmøde i Viborg. Vi kommer rigtig gerne ud til møder i de lokale partiafdelinger.

 

Ingenmandsland –  I krydsfeltet mellem region og kommune.  21. april

Regionsbestyrelsen og baggrundsgruppen har planlagt en konference, hvor vi sætter fokus på opgaver som region og kommuner har til fælles. Her har vi inviteret en række udefrakommende oplægsholdere til at belyse en række emner som det ældremedicinske område, spørgsmål om kollektiv trafik, psykiatrien, spørgsmålet om sikring af drikkevand, bæredygtighed og økologi, det specialiserede socialområde og spørgsmålet om de nyfødte og deres forældre.

Vi vil gerne opfordre til at valgte byrådsmedlemmer, kommunalpolitiske baggrundsgrupper og interesserede medlemmer deltager. Det bliver en virkeligt spændende og lærerig dag.