Arbejdet i regionsrådet

Vores medlemmer i Regionsrådet har en travl hverdag. De skriver nyhedsbreve om regionsrådsarbejdet som du kan se her.

Derudover kan du på denne side følge med i forskellige forslag og spørgsmål de stiller i regionsrådet:

Spørgsmål angående råstofudvinding:
Flere beboere i den sydlige Silkeborg kommune har henvendt sig omkring råstofudvinding hvilket fik Else Kayser til at tage på studiebesøg i området. Det gav anledning til disse spørgsmål til administrationen:
Spørgsmål Vedr. Råstofudvinding

Forespørgsel vedr. Udbetalt overarbejde, merarbejde, udbetaling i henhold til fleksibilitetsaftale.,udbetaling af ferietimer samt brug af vikartimer.
Enhedslisten vil gerne have en oversigt over udbetaling af overarbejde, merarbejde og udbetaling i henhold til den regionale fleksibilitetsaftale opgjort pr. hospital i regionen, for 2 og 3 kvartal 2018 , samt hvor mange ferietimer fra ferieåret 2016 -17 der er gået til udbetaling som afslutning på ferieåret 2017. Desuden vil vi gerne have en oversigt over vikarforbrug opgjort pr. hospital, samt en oversigt over hvor mange timer, der står til  afspadsering opgjort pr. hospital.

Forespørgsel vedr. Belægningsistuationen i sengeafdelingerne for 3. Kvartal 2018.
Dette med henblik på sammenholde dette med antallet af overarbejde- og merarbejdstimer .

Forslag om politik for udbud af Region Midtjyllands bankforbindelse
I forlængelse af afsløringerne af hvidvask i Danske Bank har Enhedslisten stillet en række forslag om processen for Regionens valg af bank ved et kommende udbud. Målet er at stille krav om at Region Midtjylland kun vil anvende en bank der ikke bidrager til hvidvask eller ulovlig skatteunddragelse.
Du kan læse hele forslaget her:
Forslag Fra Enhedslisten Om Hvidvask, Udbuds Og Indkøbspolitik

Budget 2019:
En gennemgang af vores budgetkrav sammenholdt med det endelige resultat af forhandlingerne kan findes her:
Budgetforslag og resultat

Enhedslistens ordførertale ved vedtagelsen af budget 2019:
Enhedslisten Midtjylland valgte at gå med i budgetforliget for 2019. Læs talen ved den endelige behandling her:
Tale ved budget 2019

Pressemeddelelse omkring budgetforliget:
Enhedslisten sikrer mere lighed i sundhed

Enhedslisten indgår budgetforlig i Region Midtjylland.

Regionsrådsmedlem Else Kayser siger: ”Selv om de af regeringen satte økonomiske rammer er alt for snævre til, at vi kan rykke afgørende, så har vi alligevel formået at skabe grundlag for bedre vilkår for: psykisk syge, socialt udsatte – de hjemløse – underprioriterede patientgrupper, såsom psoriasis patienter – en grupper som på landsplan udgør 400.000 – og patienter med anden etnisk baggrund. Vi har også skabt grundlag for stærkere faglighed og for bedre arbejdsmiljø for de ansatte i akutafdelinger og de medicinske områder”.

Regionsrådsmedlem Signe Lund Jensen understreger: ”Det er vigtigt, at vi har kunnet styrke, at det nære og det specialiserede sundhedsvæsen skal supplere hinanden til gavn for den enkelte borger”.

”I processen er der i samarbejdet med øvrige partier skabt enighed om en række yderligere positive forslag”, slutter Else Kayser.

For yderligere oplysninger kontakt:
Else Kayser: 29442832 – Else.Kayser@rr.rm.dk
Signe Lund Jensen: 30245891 – Signe.Lund.Jensen@rr.rm.dk

Vores grundlag for budgetforhandlingerne så således ud:

Budgetforslag til Regionens budget 2019
Medicinske og akutte område:
Regionen må målrettet sikre flere ressourcer til det medicinske område / akutenheden i form af opnormering af personale og flere medicinske senge.
Dette med henblik på modgå overbelægning, sikre faglighed og sikre arbejdsmiljø for de
ansatte.
Regionen må fremover satse på ansættelse af personale i faste fuldtidsstillinger, fremfor fortløbende udbetaling af ekstra-, mer- og overarbejde eller overførsel af ikke afholdt ferie. Dette må ske i samspil med tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer.

Voksenpsykiatrisk område
Der afsættes flere ressourcer til området med henblik på opnormering af personale
og flere psykiatriske senge. Der må ske en faglig vurdering af hvilke faglige ressourcer der er behov for, og hvilke sengetyper der er mangel på.
Der afsættes øgede ressourcer til efter- og videreuddannelse i psykiatrien gerne i samspil med kommunerne. Blandt andet med henblik på fastholdelse og rekruttering til området.
Der afsættes flere ressourcer med henblik på at sikre rum og styrke den miljøterapeutiske indsat som musikterapi, kreativitet og bevægelse. Dette sker i samarbejde med de psykiatriske patienter og brugergrupper.

Børne- og ungdomspsykiatrien
Der afsættes ressourcer til permanentgørelse af satspuljeprojektet i 2016-18 ”Længst mulig i eget liv” med tværfaglig udadgående team i forhold til unge psykisk sårbare.

Underprioriterede patientgrupper.
Der afsættes midler til ansættelse af personale på regionale specialeafdelinger med henblik på udredning, behandling, forskning og faglig udvikling de underprioriterede patientgrupper (eks. hud- og øjenlæger) For ikke akutte patienter med dermatologiske lidelser, herunder psoriasispatienter er
ventetiden hos privatpraktiserende speciallæger i gennemsnit 20 uger. Det presser indirekte den dermatologiske afd. på ÅUH, ved at afdelingen bruger mere tid på udregning fremfor behandling og opfølgning af visiterede patienter.

Socialt udsatte.
Der afsættes midler til forsøg om øget og opsøgende forebyggelse og sundhedsfremme overfor socialt udsatte på væresteder og forsorgshjem i regionen, herunder midler til tandpleje.
Mange borgere fra væresteder, gadeplan og forsorgshjem kommer akut i skadestue, vagtlægger eller indlægges akut. I stedet skal tænkes i opsøgende og forebyggende virksomhed. Det skal indtænkes i arbejdet med kommende sundhedsaftale og analog til indsatsen overfor borgere i plejeboliger-

På patientens præmisser – tolkebistand.
Regionsmidler til at ansættelse af regionale tolke indenfor relevante sprog i relation til borgere med andet modersmål end dansk i Region Midtjylland
Etablere uddannelse af tolke i samarbejde andre institutioner med tolkebehov,
eksempelvis naboregionerne. Begrundelse er at sikre og understøtte lighed i sundhed og leve op til regionens værdi om at arbejde ud fra regionens målbilleder. ” Et sundhedsvæsen på patientens præmisser”. Ifølge pressen bruger Region Midtjylland 20 millioner på tolkebistand

Sundhedshuse / akutklinikker.
Der skal sikres midler til anlæg og udbygning af sundhedshuse i Region Midtjylland som en del af det nære sundhedsvæsen. Regionen bør fortsætte med at udbygge antallet af sundhedshuse, samtidig med at regionen afsender projektansøgninger til Sundheds- og Ældreministeriets puljemidler.
Der igangsættes prøvehandlinger i de 5 klynger med at udlægge PKU-test og ørescreening af nyfødte til sundhedshusene og lokale skadeklinikker. Gennemføre prøveforsøg vedr. omlægning af arbejdet i ambulatorier herunder planlægning af fremtidige ambulante kontroller.

Sociale bosteder
Der opstilles en tidsaftalt handleplan om sikring af uddannet arbejdskraft til området.
Der må sikres en fremtidig normering bestående af sundhedsfaglige, sociale og pædagogiske ressourcer.
Der må gennemføres kurser om brugen af farmakologi for ansatte på de sociale bosteder gerne i samarbejde med Region Syddanmark og Region Nordjylland og med inddragelse af styrelsen for patientsikkerhed.

Budgetoptimering / Afbureaukratisering
Regionen må fortsætte arbejdet med bedre og mere hensigtsmæssig planlægning af patientforløb jf. fremtidige sigtelinjer). Det bør ske under inddragelse af erfaringer fra kliniske praksis fra regionens
hospitaler og de ansattes repræsentanter.
Afskaffelse af unødig dokumentation med henblik på færre opgaver i forhold til
ressourcer. Dette sker under hensyn til de lovmæssige krav eller hvor dokumentation har
betydning for faglig udvikling og forskning. Som grundlag for dette udviklingsarbejde inddrages borgere / borgerorganisationer og ansatte fra den kliniske og administrative praksis og de ansattes valgte repræsentanter.

Grøn omstilling og bæredygtighed:
Der afsættes puljemidler til ansættelse af miljøkoordinatorer på regionens hospitaler. Det skal øge recirkulationen og styrke indkøbsområdet herunder miljøkrav til producenter. Miljøagenterne kunne udvikle et fagligt netværk med henblik på af forfølge regionens indsats i forhold til FN´s klimamål og Agenda 21.
Der afsættes midler til fortsat omlægningen til økologiske hospitalskøkkener og institutionskøkkener. Der skal være fokus på madspild og genanvendelse af organiske affald fra hospitalskøkkener til aktiv biomasse.

Kollektiv trafik og regionens bilpark
Prøvehandling med mindre busser / flexbusser i Vestjylland og Horsens- Hedensted, Djursland i samspil med de lokale kommuner.
Opsætte en målsætning og handleplan for omlægning af regionens bilpark fra diesel / benzin til el-biler.
Jordforurening.
Der følges op på indsatsen vedr. Høfde 42. Det gælder både afdækningen af
omfanget af miljøforureningen og indsatsen for at finde en endelig løsning.

Forslag til hensigtserklæringer:

Overbelægning og arbejdsmiljø.

Region Midtjylland skal i samarbejde med de ansatte og ansattes organisationer arbejde på balance mellem opgaver og ressourcer i senge- og behandlingsafdelinger. Dette med henblik på at sikre høj faglighed i det daglige arbejde, faglig udvikling og sikre de ansattes arbejdsmiljø Jf. regionsrådsbeslutning 30.maj. Herunder inddrages erfaringerne fra forhandlingerne af nødberedskab i 2018.
Regionen må fremover satse på ansættelse af personale i faste fuldtidsstillinger, fremfor
fortløbende udbetaling af ekstra-, mer- og overarbejde eller overførsel af ikke afholdt ferie.
Dette må ske i samspil med tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer. (bilag om
overarbejde/merarbejde fra 1. kvartal 2018)
Der bør være særlig opmærksomhed omkring nyuddannede ansatte.
Der udarbejdes konkrete handlingsplaner under inddragelse af relevant forskningsbaseret viden
på området. Undersøgelsen fra TULE 2017 må inddrages i arbejdet med henblik på at sikre jobtilfredshed.

Medicinske område.
Regionen må i samarbejde med kommunerne, ansatte fra de kliniske medicinske afdelinger, de faglige organisationer, borgerorganisationer nedsætte en projektgruppe med henblik på at drøfte konkrete tiltag. Det kræver målrettet analyse af faktiske belægningsprocenter og kapacitetsanvendelse på de medicinske afdelinger.

Uddannelse
Regionen må i perioden afdække behovet for fremtidig arbejdskraft og derigennem uddannelsesbehovet.
Der afsættes ressourcer til at gennemføre et uddannelseshold for merituddannelse af social og sundhedsassistenter til sygeplejersker. Dette med afsæt i erfaringer fra tidligere merithold i Viborg.

Det nære sundhedsvæsen. Hvad der ikke er svært skal være nært
Region Midtjylland igangsætter i 2019 arbejde målrettede projekter, hvor specialafdelingerne på universitetshospitalet og regionshospitalerne rykker ud i sundhedshuse og lokale skadesklinikker (modus ”bogbussen” og Regionshospitalet Viborg og Skive sundhedshus.)

Fremtidige nødvendige anlægsprojekter
Der opstilles bygge- og anlægsplaner for det kommende regionale vaskeri.
Der opstilles bygge- og anlægsplaner for et kommende regionalt apotek.

Psykiatri og specialiserede socialområde.
Der skal arbejdes med kortsigtede og langsigtede tiltag, forebyggelse og sundhedsfremme.
Forslag kunne være at der arbejdes med de mange nye tiltag udarbejdes en ny psykiatriplan.

 

Budgettale ved 1. behandlingen af budget 2019

Else Kayser, budgetordfører
Vi vil gerne anerkende den foreløbige proces af dette års budgetarbejde.

For små sko.

Vedr. rammevilkår for næste års budget kan vi endnu engang konstatere at regionerne og Region
Midtjylland har fået et par sko der er for små. Samtidig med at de gamle sko ude på hospitalerne
er godt slidte og desværre ikke afregnet og som ligger som et åg derude for lederne og de ansatte.
Udfordringen bliver at få udblokket de for små sko eller aller helst sende dem retur, for at få
nogle deres passer. Den store udfordring er efterårets finanlovsforhandlinger og hvor vi som
medlemmer af politiske partier må søge at gøre vores indflydelse gældende på disse
forhandlinger. Lands- og lokalpolitik hører sammen. Derfor vil landspolitiske sundhedsforslag
og ændringer indvolvere på det regionale niveau.
Vedr. Budgetvilkår er det et spørgsmål om valg og prioritering. Prioritering om vi ønsker
skattelettelser, billigere biler, mere krigsmateriel fremfor offentlig velfærd. Vi har et valg og vi
har et ansvar for at forfølge en sammenhængende politik, hvis ikke vi bare skal være forvaltere
af det andre beslutter på Christiansborg.
Vi bliver samfundsmæssig rigere, men samtidig følger økonomien til syge- og
sundhedsbehandling ikke med . For mens velstanden i samfundet er steget i de sidste 3-4 år, er
udgifterne til sygehusene stået stille.
Det afspejles i sundhedsudgifterens andel af BNP, som i Danmark er faldet siden krisen.
Siden 2010 er er væksten i regionernes sundhedsudgifter faldet til omkring 1 % om året..
Udgiftsvæksten på sygehusene er aftaget markant, uden aktivitetsniveauet er bremset op.
Vi står derfor i dag med en ubalance mellem opgaver og ressourcer og det mærkes af de ansatte
og deres ledere ud på arbejdspladseren i forhold til at få enderne til at nå sammen og i forhold til
at sikre faglighed.
Finansministeriet skønner at regionernes sundhedsudgifter skal løftes ,med ca. 1.4 % om året
frem til 2025, hvis bevillingerne skal følge den demografien og velstanden i samfundet. Frem
mod 2025 skal udgifter reelt løftes med knap 1.7 milliard om året.
Det svarer nogenlunde til de krav som Danske regioner fremsatte i forhold til de seneste
forhandlinger eller som tidligere regionsformand beskrev på generalforsamlingen i danske
regioner. Et krav som regeringen desværre ikke har villet forpligtige sig på i forbindelse med
økonomiaftalen med danske regioner og som får konsekvenser for patienter og de ansatte.

Nødberedskab, arbejdstempo og faglighed.

At der er ubalance mellem opgaver og ressourcer blev meget synligt i forbindelse med
forhandlingerne af nødberedskab OK18 mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor vi som region
havde svært ved at stille med et nødberedskab, hvilket vi tidligere har redegjort for på et
regionsmøde.
Vi har kort sagt siden 2010 oplevet et markant tempoopskruning for de ansatte for at kunne
finansiere de politiske løfter om ventetider og udredning og til at kunne finansiere de ustyrlige
medicinudgifter: Medarbejderne som har måttet løbe hurtigere og hurtigere. Det har ført til
forringelser af arbejdsmiljøet og overbelægning overarbejde og mangel på hænder og mangel på
tid til udvikling.

En forskningsundersøgelse af speciallæge Flemming Madsen, viser at overbelægning øger
risikoen for fejl og dødsfald. Flemming Madsen offentliggjorde i 2014 et stort studie udarbejdet
på baggrund af 2,6 millioner indlæggelser på danske hospitaler..
Vi ved at personalet igen og igen har kompenseret for at det ikke kommer til at gå ud over
patienterne. Nogen kan holde til dette tempo. Andre ikke. Vi ved fra undersøgelser at mange
unge desværre ikke holder til. De rammes på deres arbejdsmiljø med psykiske ar og
efterfølgende sårbarhed . Vi har et ansvar for at de unge forbliver i vores fælles sundhedsvæsen
og ikke mister fodfæste i deres arbejde.
Vi kan med afsæt i regionens THUlE undersøgelse at konstatere at 30 % af de ansatte ikke er
tilfredse med deres arbejdsmængde og ikke tilfredse med deres arbejdsmiljø.
Her står vi overfor en udfordring og vi har et ansvar.

Igen – igen!

Det er desværre ikke første gang Region Midtjylland er ud i sådanne økonomiske sparerunder.
Vi har oplevet sparerunder der har været massivt større. Sparerunder der som nu har ført til
omstrukturering med indbyggede besparelse og rationaliseringer som har været svært for de
ansatte at gennemskue.
I Regionsformandens sparekatalog er det beskrevet tydeligt. At de hospitaler der skal afgive
afdelinger skal finde besparelser på 60 % af aktivitetsværdien og de der modtager afdelinger kun
får 40 % af aktivitetsværdien. Det er her rationaliseringeren ligger. Tryllemodellen kunne man
kalde den. Men det kommer til at presse de ansatte.
Vi oplever uden at have taget stilling, at forslagene har en linie, sammenhæng og er
gennemskuelige. Igen og igen oplever vi desværre hvordan omstruktureringer får indflydelse på
patientbehandlingen, fagligheden og de ansattes arbejdsmiljø. Ofte betyder det længere transport
for borgere og ansatte. Vi må derfor give noget tilbage til borgerne og de ansatte i form af lokale
ambulatorier og sundhedsklinikker og udgående funktioner.
Det er som om disse tilbagevende sparerunder igen ende vil tage og som hver gang skaber
utryghed for borgene og de ansatte og presser fagligheden og arbejdsmiljøet. Det vil også gøre
sig gældende nu.
Vi står nu over for en kommende trygtest af de forslag der er skitseret. Hvad siger de ansatte og
hvad siger borgerne. Bær de igennem. Vi ved det ikke. I Enhedslisten er vi heller ikke afklarede.
Vi må se hvad forhandlingerne bringer.

I Enhedslisten har vi en række fokusområder
I Enhedslisten ønsker vi at regionen målrettet sikrer flere ressourcer til det akutte og medicinske
område /akutenheden i form af flere senge og opnormering af personalet. Desuden må det endnu
engang ud fra et fagligt afsæt afdækkes, hvordan det står til med normeringer og
belægningsprocenterne ude på afdelingerne sådan, at der kan sættes ind med ekstra midler, der
hvor de er allermest pressede. Vi ønsker overarbejde konverteret til faste fuldtidstillinger.
Vi ønsker et fortsat fokus på det stigende antal psykisk syge, hvor vi på landsplan i perioden
2008-17 har set at antallet af psykisk patienter er steget med 44 % , herunder stigende antal unge,
samtidig med at antallet af sengepladser er reduceret. Vi har som mål at få sidestillet psykiatrien
med somatikken med henblik på lighed. En udfordring som vi på tværs af partierne må søge at
forfølge ved efterårets finanslovsforhandlinger ,såfremt vi vil forfølge de mange valgløfter op
under valgkampen.
Vi ønsker et tæt samspil mellem generalist og specialistniveau mellem det decentrale og centrale
niveau.

Vi ønsker et fokus på de underproriterede patientgruppen som folke med hudlidelser,
leverskader, psykiske lidelser. Ect.
At de ikke tabes til fordel for kræft og hjerteområdet.
Vi ønsker i samarbejde med kommunerne en øget og forebyggende indsats overfor socialt
udsatte.
Ligeledes mener vi at en omorganisering af hele tolkeområdet kunne gøres mere hensigtsmæssigt
i samarbejde med de andre regioner.
Vi ønsker et forsat fokus på de nære sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse og akutklinikker og
udgående funktioner.
Vi skal have fokus på forskning- uddannelse.
Vi ønsker et sammenhængende sundhedsvæsen med et stærk Vestdansk centrum i et tæt samspil
mellem Århus Universitetshospital og regionshospitalerne. Et hospitalsvæsen i fælles forståelse
og hvor de ansatte som afgør faktor føler sig set og forstået med tryghed i ansættelse og
inddragelse i beslutning.
Vi har kun en klode – og den har igen navlestreng.
Derfor mener vi at regionen gennem målrettet og øget indsats skal fastholde sit fokus på grøn
omstillinger og spørgsmål om recirkulation som en del af FN´s klimamål.
Vi skal også sikre et fokus på den fremtidige kollektive trafik og mobilitet og her arbejde mere
sammenhængende mobilitets for borgere i alle livsfase, vores unge, folke der skal på arbejde og
de ældre.
Med disse ord sender vi det tekniske budget videre drøftelse til 2. behandling i september

 

Budgetforslag til regionens budget 2019

Medicinske og akutte område:
Regionen må målrettet sikre flere ressourcer til det medicinske område /akutenheden i form af opnormering af personale og flere medicinske senge. Dette med henblik på modgå overbelægning, sikre faglighed og sikre arbejdsmiljø for de ansatte. • Regionen må fremover satse på ansættelse af personale i faste fuldtidsstillinger, fremfor fortløbende udbetaling af ekstra-, mer- og overarbejde eller overførsel af ikke afholdt ferie. Dette må ske i samspil med tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer.

Voksenpsykiatrisk område
Der afsættes flere ressourcer til området med henblik på opnormering af personale og flere psykiatriske senge. Der må ske en faglig vurdering af hvilke faglige ressourcer der er behov for, og hvilke sengetyper der er mangel på. • Der afsættes øgede ressourcer til efter- og videreuddannelse i psykiatrien gerne i samspil med kommunerne. Blandt andet med henblik på fastholdelse og rekruttering til området. • Der afsættes flere ressourcer med henblik på at sikre rum og styrke den miljøterapeutiske indsat som musikterapi, kreativitet og bevægelse. Dette sker i samarbejde med de psykiatriske patienter og brugergrupper.

Børne- og ungdomspsykiatrien
Der afsættes ressourcer til permanentgørelse af satspuljeprojektet i 2016-18 ”Længst mulig i eget liv” med tværfaglig udadgående team i forhold til unge psykisk sårbare.

Underprioriterede patientgrupper.
Der afsættes midler til ansættelse af personale på regionale specialeafdelinger med henblik på udredning, behandling, forskning og faglig udvikling de underprioriterede patientgrupper (eks. hud- og øjenlæger) For ikke akutte patienter med dermatologiske lidelser, herunder psoriasispatienter er ventetiden hos privatpraktiserende speciallæger i gennemsnit 20 uger. Det presser indirekte den dermatologiske afd. på ÅUH, ved at afdelingen bruger mere tid på udregning fremfor behandling og opfølgning af visiterede patienter.

Socialt udsatte
Der afsættes midler til forsøg om øget og opsøgende forebyggelse og sundhedsfremme overfor socialt udsatte på væresteder og forsorgshjem i regionen, herunder midler til tandpleje. Mange borgere fra væresteder, gadeplan og forsorgshjem kommer akut i skadestue, vagtlægger eller indlægges akut. I stedet skal tænkes i opsøgende og forebyggende virksomhed. Det skal indtænkes i arbejdet med kommende sundhedsaftale og analog til indsatsen overfor borgere i plejeboliger-

På patientens præmisser – tolkebistand
Regionsmidler til at ansættelse af regionale tolke indenfor relevante sprog i relation til borgere med andet modersmål end dansk i Region Midtjylland Etablere uddannelse af tolke i samarbejde andre institutioner med tolkebehov, eksempelvis naboregionerne Begrundelse er at sikre og understøtte lighed i sundhed og leve op til regionens værdi om at arbejde ud fra regionens målbilleder. ” Et sundhedsvæsen på patientens præmisser” Ifølge pressen bruger Region Midtjylland 20 millioner på tolkebistand

Sundhedshuse / akutklinikker
Der skal sikres midler til anlæg og udbygning af sundhedshuse i Region Midtjylland som en del af det nære sundhedsvæsen. Regionen bør fortsætte med at udbygge antallet af sundhedshuse, samtidig med at regionen afsender projektansøgninger til Sundheds- og Ældreministeriets puljemidler. • Der igangsættes prøvehandlinger i de 5 klynger med at udlægge PKU-test og ørescreening af nyfødte til sundhedshusene og lokale skadeklinikker. • Gennemføre prøveforsøg vedr. omlægning af arbejdet i ambulatorier herunder planlægning af fremtidige ambulante kontroller. • Sociale bosteder • Der opstilles en tidsaftalt handleplan om sikring af uddannet arbejdskraft til området. • Der må sikres en fremtidig normering bestående af sundhedsfaglige, sociale og pædagogiske ressourcer. • Der må gennemføres kurser om brugen af farmakologi for ansatte på de sociale bosteder gerne i samarbejde med Region Syddanmark og Region Nordjylland og med inddragelse af styrelsen for patientsikkerhed.

Budgetoptimering / Afbureaukratisering
Regionen må fortsætte arbejdet med bedre og mere hensigtsmæssig planlægning af patientforløb jf. fremtidige sigtelinjer). Det bør ske under inddragelse af erfaringer fra kliniske praksis fra regionens hospitaler og de ansattes repræsentanter. • Afskaffelse af unødig dokumentation med henblik på færre opgaver i forhold til ressourcer. Dette sker under hensyn til de lovmæssige krav eller hvor dokumentation har betydning for faglig udvikling og forskning.
Som grundlag for dette udviklingsarbejde inddrages borgere / borgerorganisationer og ansatte fra den kliniske og administrative praksis og de ansattes valgte repræsentanter. Grøn omstilling og bæredygtighed: • Der afsættes puljemidler til ansættelse af miljøkoordinatorer på regionens hospitaler. Det skal øge recirkulationen og styrke indkøbsområdet herunder miljøkrav til producenter. Miljøagenterne kunne udvikle et fagligt netværk med henblik på af forfølge regionens indsats i forhold til FN´s klimamål og Agenda 21. • Der afsættes midler til fortsat omlægningen til økologiske hospitalskøkkener og institutionskøkkener. Der skal være fokus på madspild og genanvendelse af organiske affald fra hospitalskøkkener til aktiv biomasse. Kollektiv trafik og regionens bilpark • Prøvehandling med mindre busser / flexbusser i Vestjylland og Horsens- Hedensted, Djursland i samspil med de lokale kommuner. • Opsætte en målsætning og handleplan for omlægning af regionens bilpark fra diesel / benzin til el-biler. Jordforurening. • Der følges op på indsatsen vedr. Høfde 42. Det gælder både afdækningen af omfanget af miljøforureningen og indsatsen for at finde en endelig løsning.

Forslag til hensigtserklæringer
Overbelægning og arbejdsmiljø. Region Midtjylland skal i samarbejde med de ansatte og ansattes organisationer arbejde på balance mellem opgaver og ressourcer i senge- og behandlingsafdelinger. Dette med henblik på at sikre høj faglighed i det daglige arbejde, faglig udvikling og sikre de ansattes arbejdsmiljø Jf. regionsrådsbeslutning 30.maj. Herunder inddrages erfaringerne fra forhandlingerne af nødberedskab i 2018. Regionen må fremover satse på ansættelse af personale i faste fuldtidsstillinger, fremfor fortløbende udbetaling af ekstra-, mer- og overarbejde eller overførsel af ikke afholdt ferie. Dette må ske i samspil med tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer. (bilag om overarbejde/merarbejde fra 1. kvartal 2018) Der bør være særlig opmærksomhed omkring nyuddannede ansatte. Der udarbejdes konkrete handlingsplaner under inddragelse af relevant forskningsbaseret viden på området. Undersøgelsen fra TULE 2017 må inddrages i arbejdet med henblik på at sikre jobtilfredshed.

Medicinske område
Regionen må i samarbejde med kommunerne, ansatte fra de kliniske medicinske afdelinger, de faglige organisationer, borgerorganisationer nedsætte en projektgruppe med henblik på at drøfte konkrete tiltag. Det kræver målrettet analyse af faktiske belægningsprocenter og kapacitetsanvendelse på de medicinske afdelinger.

Uddannelse
Regionen må i perioden afdække behovet for fremtidig arbejdskraft og derigennem uddannelsesbehovet. Der afsættes ressourcer til at gennemføre et uddannelseshold for merituddannelse af social og sundhedsassistenter til sygeplejersker. Dette med afsæt i erfaringer fra tidligere merithold i Viborg

Det nære sundhedsvæsen
Hvad der ikke er svært skal være nært Region Midtjylland igangsætter i 2019 arbejde målrettede projekter, hvor specialafdelingerne på universitetshospitalet og regionshospitalerne rykker ud i sundhedshuse og lokale skadesklinikker. (modus ”bogbussen” og Regionshospitalet Viborg og Skive sundhedshus.) Fremtidige nødvendige anlægsprojekter.
Der opstilles bygge- og anlægsplaner for det kommende regionale vaskeri.
Der opstilles bygge- og anlægsplaner for et kommende regionalt apotek.

Psykiatri og specialiserede socialområde
Der skal arbejdes med kortsigtede og langsigtede tiltag, forebyggelse og sundhedsfremme. Forslag kunne være at der arbejdes med de mange nye tiltag udarbejdes en ny psykiatriplan.

(Slut på afsnittet om budget 2018)

Spørgsmål til formanden:
Spørgsmål vedr. anvendelse af store busser,  51/60 personer sammenholdt mindre, eks. 16 prs. Busser

  • Enhedslisten ønsker oplyst prisen pr. køretime for hhv. 16 personers busser og store 51/60 personers busser.
  • Vi ønsker samtidig oplyst antallet af kilometer kørt pr. liter diesel på de 2 bustyper.
  • Vi ønsker en oversigt over passagertallet på regionens rutenet opgjort i morgenruter middagsruter og eftermiddags- og aftenruter på henholdsvis skoledage, skoleferier og weekends.
  • Vi ønsker en oversigt over indgåede trafikruter opgjort på store busser og 16 personers busser.
  • Vi ønsker oplyst hvor stor en “maskinpark” af busser/biler Midttrafik er koordinerende for, og hvordan sammensætningen af køretøjer ser ud.

Spørgsmål til formanden:
Vedr. Ok-18 og aftalte nødberedskab for de enkelte afdelinger udtaget til konflikt og afdelinger der er udtaget  til lockout.
Enhedslisten vil gerne anmode om en oversigt over indgåede nødberedskaber i de enkelte afsnit opgjort pr hospital.  Afdelinger der er udtaget til konflikt og afdelinger der er udtaget lockout. Dette sammenholdt med det normale vagtberedskab for de  samme konkrete afsnit.
Desuden vil vi gerne have en oversigt over de afsnit der er undtaget konflikt  og lockout grundet normeringsforhold eller faglige forhold.

Spørgsmål til formanden:
Spørgsmål til belysning af personalesituationen – opgørelse over omfang af afspadsering og udbetaling af over- og merarbejde samt omfang af omlagte timer og antal ubesatte stillinger i regionshospitaler/universitetshospitalet og i psykiatrien.
Enhedslisten ønsker for perioden 1.1. – 30.4.2018 oplyst, hvor mange overarbejds- og merarbejdstimer der er afspadseret eller gået til udbetaling, samt hvor mange over- og merarbejdstimer der står til afspadsering. Dette ønskes opgjort månedsvis for følgende faggrupper: læger, psykologer, jordemødre, sygeplejersker, sosu-assistenter, serviceassistenter, ergo- og fysioterapeuter samt lægesekretærer. Videre ønskes opgørelsen at vise dette for de enkelte regionshospitaler/universitetshospitalet samt psykiatriske afdelinger.
Tilsvarende ønskes opgjort udbetaling af omlagte timer.
I samme periode ønskes opgørelse over anvendelse af vikartimer fra regionens vikarbureau og private vikarbureauer opgjort månedsvis og fordelt på faggruppe og institution.
Endelig ønskes oplyst, hvor mange ubesatte stillinger, der er pr 1.5.2018 fordelt på samme faggrupper og institutioner.