Budget 2023

Hvad er et budget?

I regionerne er et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter. Budgettet er et internt styringsredskab, men det har også en informationsmæssig opgave, idet regionens borgere, ansatte og andre har mulighed for at se, hvordan politikerne med budgettet har prioriteret regionens opgaver


Bevillinger og bevillingsniveau

Det regionale budget skal balancere. Det vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store. Typisk vil regionens budget være baseret på et balanceprincip, hvor den samlede økonomi er opdelt i 3 kasser for henholdsvis sundhed, regional udvikling samt social- og psykiatriområdet – og hvor der forudsættes balance mellem udgifter og indtægter inden for hvert område.

Typisk vil der også være en fjerde kasse som dækker den tværgående administration. Den tværgående administration finansieres af de tre andre områder. Man kan derfor sige, at regionerne har 3 selvstændige budgetter. Opdelingen af den regionale økonomi i tre hovedområder betyder, at regionerne ikke har mulighed for at overføre midler mellem de tre områder. Midler fra eksempelvis regional udvikling kan ikke overføres til sundhedsområdet. De tre hovedområder skal således finansiere sig selv.

Budgetterne udarbejdes for de kommende 4 år, således at de 3 sidste år er overslagsår. I modsætning til kommunerne, har regionerne ingen skatteindtægter. I stedet får regionerne penge fra staten og fra kommunerne efter nogle centralt bestemte beregningsmodeller.

På sundhedsområdet består indtægterne af et kommunalt grundbidrag, kommunale aktivitetsafhængige bidrag, statslige aktivitetsafhængige bidrag samt et statsligt bloktilskud. På området for regional udvikling består indtægterne af kommunale udviklingsbidrag samt et statsligt bloktilskud.

Social- og psykiatriområdet forudsættes fuldt ud takstfinansieret af kommunerne. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse til at afholde udgifter/omkostninger eller oppebære indtægter i overensstemmelse med de beløbs-mæssige og øvrige vilkår, hvorunder en bevilling er givet. Der findes tre typer af bevillinger, henholdsvis driftsbevillinger, anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg. Bevillingerne er samlet i “bevillingsoversigten” og i “investeringsoversigten”. Bevillingerne bygger på forudsætninger om udgifter, der skal afholdes i løbet af året. Disse forudsætninger beskrives dels gennem den funktionsopdelte kontoplan og personaleoversigten, dels gennem de generelle og specielle bemærkninger til budgettet. Forudsætningerne er desuden fastlagt gennem lovgivning, administrative cirkulærer og lokalt fastsatte bestemmelser.


Budget for Region Midtjylland, 2023

Budgettet for Region Midtjylland, 2023

Fakta:
Det samlede regionale budget (2022) består af et budget til sundhedsområdet (94% = 30 milliarder), budget til det sociale- og specialundervisningsvisning (4% = 1,25 milliarder), og budget til regionaludvikling (2% = 664 millioner, heraf går 65 % til kollektiv trafik svarende til 357 millioner).

Fakta:
I modsætning til det kommunale område kan man som bekendt i regionerne ikke udskrive skat. Man kan heller ikke omfordele penge mellem budget områderne, dvs at der ikke kan tages penge fra sundhedsområdet og gives til f.eks den kollektive trafik.
Den afgørende kamp foregår mellem den siddende regering og Danske regioner og fakta er, at folketinget har skåret ca 60 millioner kroner af den kollektive transport i Region Midtjylland.

Fakta:
Den danske befolkning har som højeste prioritet har italesat sundhedsvæsenet og den grønne omstilling som det væsentligste.
Som grundlag for region forhandlingerne havde regionsbestyrelsen og den politiske baggrundsgruppe vedtaget en politisk drejebog, med prioritering af indsatsområder, røde linier og fokusområder. Budgetforslaget er bygget op ud fra vores valgprogram og konstitueringsaftalen.
Et budget er jo altid en vurdering eller analyse af politiske prioriteringer, et spørgsmål om tilvalg eller fravalg og om at skabe mest mulig værdi for borgere – i dette tilfælde borgere i Region Midtjylland.

Det vi har sagt ja til:

Flere midler til arbejdspladserne med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet og fagligheden

At få tilført flere midler til de ældre medicinske patienter eller akutte syge patienter

Flere midler til psykiatrien og vores børn og unge med mentale problemer

At få tilført midler til området vedr. ulighed? – et vigtigt gennembrud!

Flere midler til uddannelse af personale?

Flere midler til det karkirurgiske område m.h.b. på at undgå fremtidige benamputationer

At sikre midler til behandling af patienter med senskader efter kræftbehandling eller hjælp med høreproblemer

At hjemtage rengøringen fra den private sektor til regionalt område, hvor kortuddannede sikres bedre løn- og arbejdsvilkår. (8 års kamp)

At investere i uddannelse af flere ambulanceredderelever, som grundlag for at kunne fastholde den præhospitale indsats i offentlig regi

Sagt ja til midler til den grønne omstilling på vores hospitaler

Dette sammenholdt med problemerne på området for den kollektive trafik, som vi ikke kunne gøre noget ved, da det skyldes de landspolitiske drøftelser. En debat som udestår op til de kommende drøftelser mellem Danske Regioner og trafikministeren

Vi var og er ikke i tvivl:

Opgaven er at kaste os ud i kampen for en mere aktiv mobilitetspolitik. Region Midt udgør 1/3 af Midttrafiks budget, hvor kommunerne incl. Århus udgør 2/3. Regionen har med Henrik Qvist i spidsen planlagt fælles møder med samtlige kommuner i Region Midtjylland.

Udfordringen bliver nu i samarbejde med borgerne og brugerne at kæmpe for en mere offensiv og fleksibel kollektiv mobilitetspolitik, med fokus på bæredygtighed. Dette i stedet for flere halvtomme dieselbusser, hvor rute efter rute vil forsvinde.

På vegne af forhandlingsgruppen,

Else Kayser – regionsrådsmedlem, Århus Syd
Henrik Qvist – regionsrådsmedlem, Skanderborg afdeling
Thorvald Jepsen, kontaktperson, Østjyllands storheds, Horsens afdeling
Eva Hallgren, kontaktperson, Vestjyllands storkreds, Holstebro afdeling
Kristjar Skejaa, Baggrundsgruppen, Århus Syd. 2. suppleant til regionsråd.

Klik for at læse Enhedslistens taler ved budgetforhandlingerne:
1. Budgettale 24.08.22
2. Budgettale 28.09.22