Budgettale 19/8-2021, 1. Budgetforhandling

v/ Else Kayser, Enhedslisten, Region Midtjylland.

Dette års budgetforhandlinger står i lyset af den aktuelle covid-situation med de udfordringer det betyder for borgere og ansatte.

Som indledning skal derfor lyde en stor tak til vores ansatte og ledere for den store indsats, der er ydet i forbindelse med Covid-19. I har sat jer selv i spil for at sikre patienternes ve og vel, og hvor nogle af jer er blevet ramt på jeres eget helbred.

Noget som vi må følge op på, hvad angår arbejdsmiljø evt. arbejdsmiljøskader, som måske har en langtidseffekt.

De ansatte har udvist en fleksibilitet og kreativitet i forhold til at få løst tingene.

Der er i forhold til arbejdstilrettelæggelse udvist en fleksibilitet, langt ud over det forventelige og som ingen kan holde til på længere sigt, hverken fysisk, psykisk eller fagligt.

Vi håber, at jeres store indsats må føre til økonomisk værdsættelse, når man går i gang med de kommende overenskomster.

Enhedslisten ønsker at fortsætte kursen fra sidste budgetforlig, om at sikre nogle tålelige forhold for de ansatte, ved at der tilføres midler til arbejdspladserne til den daglige drift og basisydelser. At vi forsat søger at indhente de mange års økonomisk efterslæb på vores arbejdspladser. Vi mener at vi som Regionsråd, må indfri de tilsagn til Århus Universitetshospital om på budget 2021 at tilføre de 60 mio. kr. til hospitalet og samtidig have øje for Regionshospital Vest og de udfordringer de måtte stå overfor i spørgsmålet om effektiviseringskrav.

Vedr. fremtidens sundheds og hospitalsplan, herunder fokus på fremtidens arbejdspladser, ønsker vi fortsat fokus på spørgsmålet om fastholdelse og rekruttering. At der sættes fokus på gode introduktionsprogrammer og uddannelsesplaner for de ansatte i de medicinske afdelinger,  akutafdelinger  og psykiatriske afdelinger. At vi opskalerer erfaringerne fra Horsens. Vi har ikke råd til andet hvis vi skal fastholde vort personale.

 Økonomiske situation.  

Den økonomiske aftale mellem regering og Danske regioner blev desværre dårligere end den forrige, velvidende at der samtidig af andre kanaler er kommet flere penge til psykiatrien og til sygeplejersker. Midler som er på vej til at blive udmøntet. Men der er langt mellem de 2 milliarder som Danske regioner stillede op med som grundlagt for forhandlingen og så de 1.35 milliarder, der blev resultatet.

I Region Midt har vi i år fået en større andel af bloktilskuddet grundet den demografiske udvikling. Vi står som nævnt af flere med en realvækst, om end den kunne være større. Godt for det, men med det følger jo også øgede opgaver.

Teknologibidraget fortsætter, som jo betyder at vi indirekte gennem omstilling og effektiviseringer skal sikre et større omstillingsbidrag til bl.a. dækning af til patientnære sundhed, eks. stigende medicinpriser, som jo er vores allesammens akilleshæl.

Vi ser da også med tilfredshed på, at man har vedtaget at sætte fokus på revision af budgetloven og dermed den økonomiske spændetrøje for regionerne med forhåbentlig  mere plads for selvstyre.

aVi ser med tilfredshed, at de opstillede budgetvilkår for regionen betyder, at vi ikke skal ud i sparerunder, men samtidig må vi ikke lukke øjnene for de budgetvilkår der er på hospitalerne, der kæmper med at få eksisterende ende til at nå sammen og kæmper med de mangeårige budgetefterslæb og som de 1.35 milliarder ikke retter tilstrækkeligt op på.

Vedr. Anlægsinvesteringer:

Vi anerkender, at man har øget anlægsudgifterne med 3.5 milliard, hvoraf en 1 milliard til grønne investeringer, og mener at vi bør indtænke det i regionens anlægsbeslutninger.  Det bidrager til beskæftigelse, hvilket jo også slår igennem i vores egen region med mulighed for at igangsætte skitserede byggeprojekter som apotek, vaskeri, Psykiatri, Søndersø og psykiatri. Vi mener det giver god mening at samtænke det med den kommende bæredygtighedstrategi, herunder spørgsmålet om vedvarende energi.   

Regionale udfordringer.

Hvad angår budgetvilkårene for regionale udvikling, så giver det grund til bekymring. Der er langt mellem de rammer som vi har besluttet samfundsmæssigt vedr. 70% CO2 reduktion i 2030, herunder regionernes bidrag, ikke mindst udviklingen vedr. den kollektive trafik og mobilitet.

Det samme gælder oprensning af forurenet jord som Høfte 42 og Rønland – gamle fabriksgrund. Vi er derfor glade for at SF har stillet forslag om pulje til oprensning som en del af de kommende finanslovsforhandlinger. At der sættes penge på den fælles beslutning i folketinget.

Vi ønsker arbejdet med udvikling af grønne tiltag på vores arbejdsplader, skal fortsatte. De grønne agendaer på arbejdspladserne skulle gerne understøtter den grønne linje.

Ønsker til fremtiden.

Vi ønsker i de kommende budgetforhandlinger at fortsætte den linje om at hjemtage opgaver, fremfor at satse på udbud. Vi ser gerne at service- og rengøring bliver en del af kærneopgaverne, som vi har set det med udvikling med vaskeri og den præhospitale indsats. Vi ser gerne en udvikling hvor hospitaler og det nære sundhedsvæsen – sundhedshuse spiller sammen om regionale speciallæger fremfor enkelt siddende speciallægeklinikker.

Vi mener, at der som opfølgning på erfaringerne fra covid-indsatsen, skal ske en stærkere indsats vedr. forebyggende, herunder hygiejniske tiltag, eks. gennem styrkelse på mikrobiologisk område.

Vi ser, hvordan antallet af indlagte børn med infektioner er faldet og hvordan brugen af antibiotika er faldet.  – Det gamle slogan med ”ro – renlighed og regelmæssighed” gør sig stadig gældende.

Vi ønsker forsat udvikling af sundhedshusene og det nære sundhedsvæsen og psykiatrien med henblik på at fastholde linjen og at sidestille psykiatri og somatik.

Glædeligt at kunne læse det store fælles oplæg fra 44 organisationer. Det kalder på handling og anerkendelse.

Med det tilslutter vi os budgetgrundlaget som grundlagt for de videre forhandlinger og ser frem til en region i rødt og grønt.