Det er svært at smile til verden, hvis munden ligner et bombekrater

Egenbetaling for tandsundhed øger uligheden

I Danmark bryster vi os ofte over den fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen. Og ret skal være ret, den danske model er mere solidarisk end man ser i mange andre lande.

Der er dog et stort ‘men‘ ved den påståede lige adgang. For store og vigtige dele af vores sundhedstilbud er nemlig belagt med stigende egenbetaling, hvad enhver, der går til tandlæge eller på apoteket, til psykolog eller fysioterapeut, kiropraktor  mm., har erfaret.

Egenbetalingen øger den sociale ulighed i sundhed, og for en syg eller arbejdsløs person øges risikoen for udstødelse, når man ikke har råd til at få den nødvendige behandling. Tandpleje til den voksne del af befolkningen er et af de sundhedsområder, hvor brugernes egen betaling er højest. Mange i de socialt udsatte grupper – som er blevet flere i de senere år – søger tandlæge i langt mindre omfang end den øvrige befolkning, til skade for deres tandsundhed og tandbevarelse.

Tandplejen er ofte det man sparer på, når økonomien strammer til.

Sundhedsstyrelsen oplyser at på trods af den positive udvikling i den danske befolknings tandsundhed ses der fortsat en social ulighed i tandsundhed blandt voksne.

Uligheden kommer til udtryk ved, at voksne med lang uddannelse, i beskæftigelse og med etnisk dansk baggrund i højere grad end voksne med lavere socioøkonomisk status har et funktionelt tandsæt med 20 tænder eller flere.

Personer, der er socialt, økonomisk eller helbredsmæssigt dårligt stillede, har i højere grad end andre et stort tandplejebehov. Det drejer sig især om udsatte grupper som personer uden beskæftigelse, modtagere af kontanthjælp, personer med stofmisbrug, hjemløse, personer med alkoholmisbrug, personer med psykiske lidelser, ældre med nedsat motorisk og kognitiv funktion samt voksne med ophold i institutioner.”

Og Forum for Ældre- og Socialtandpleje skriver i begyndelsen af 2019, at der er dokumentation for at ”en stadig stigende del af de alvorlige tandsygdomsproblemer samles hos omkring en fjerdedel af befolkningen. Den samme fjerdedel, som i øvrigt er udsat for en højere grad af sundhedsmæssige, sociale og økonomiske problemer end resten af befolkningen”. I kølvandet på alvorlige tandproblemer følger ofte andre sundhedsproblemer, eks alvorlige infektioner i hjerte eller hjerne.

Dårlig tandstatus betyder ofte store smerte eller dårlig ernæring, da man ikke kan tygge sin mad.

Set fra Enhedslistens synspunkt giver det ingen mening at sygesikringen stopper ved tænderne, som er lige så afgørende for fysisk og psykisk trivsel som resten af kroppen. Alligevel har skiftende regeringer og Folketingets flertal til stadighed vægret sig ved at tage hånd om denne problemstilling. Påskuddet har været at tandproblemer i højere grad er selvforskyldte og i høj grad skyldes livsstil. Det skulle man dog mene også gælder flere af de store folkesygdomme, der hærger danskernes sundhed i disse år. Vi gætter på at det er hensynet til at undgå udgifterne, der ligger bag. Det samme hensyn som gør, at sundhedsministeren netop nu har igangsat et analysearbejde om voksentandplejen.

Enhedslisten mener at forebyggelse, kontrol og behandling hos tandlæge skal være gratis ligesom det er at gå til egen læge eller at komme på sygehus. Enhedslisten ønsker en reform af tandplejen, som sikrer gratis tandpleje til alle. Som led i reformen skal de offentlige tandplejeklinikker – som i dag kun tager sig af børne- og omsorgstandpleje – udvides til også at tilbyde behandling til voksne. Og der skal etableres en opsøgende indsats over for de befolkningsgrupper, der ikke selv kan benytte tilbuddene.

For Enhedslisten er perspektivet, at al brugerbetaling i det offentlige sundhedsvæsen skal afvikles, og al fagligt vurderet nødvendig forebyggelse, behandling og rehabilitering skal være gratis for brugeren, herunder også lægeordineret medicin, fysioterapeutisk behandling og psykologbehandling.

Sundhed er en vigtig del af vores velfærd, og for Enhedslisten er det derfor centralt, at mennesker får lige muligheder for at sundt liv.

Else Kayser
Regionsmedlem, Enhedslisten, Region Midtjylland, Folketingskandidat