Else Kayser: Vedr. fordeling af ansøgere til gymnasierne

Den 29.januar vedtog regionsrådet et forslag om fordeling af gymnasiepladser i Region Midtjylland. Det gjorde vi på baggrund af nogle principper og intentioner om at sikre uddannelsestilbud bredt i regionen i byer og landdistrikter. Vi gjorde med afsæt i tal og prognoser ud fra indeværende skoleår, velvidende at man ikke altid kan spå om fremtiden.

Vores drøftelse foregik også i lyset af aktuelle landspolitisk drøftelse, om hvad der skal være fremtiden hvad angår styring af vores gymnasier. Hvor der må findes en løsning og ændring af tidligere vedtagne reform, der medførte at gymnasierne blev selvejende og taksameterfinancieret. Det blev en indbyrdes og ulig konkurrence om fremtidens elever for at sikre en god økonomi, hvilket vi kan se i Århus by.

Vi ved ikke, hvor vi landspolitisk ender, men jeg håber vi vil se en anden styring, hvilket også formanden for gymnasielærerforeningen anbefaler. Han peger bl.a. på en stram kapacitetstyring med indtænkning af socioøkonomiske aspekter. I dag ser vi, at elever med stærk socioøkonomisk baggrund søger ind mod gymnasierne i storbyerne, hvilket også gør sig gældende i Århus. Det efterlader lidt svagere elever tilbage i visse lokalområder, som eks. Viby og Tilst. Det giver også udfordringer i forhold til rekruttering af undervisere.

I Enhedslisten mener vi at uddannelse, herunder studieforberedende uddannelse er en fælles samfundsopgave, men ikke i en indbyrdes – ødelæggende konkurrence. Det er den uhensigtsmæssige konsekvens af selvejet og taxameterprincippet.

Det bidrager til indbyrdes konkurrence omkring fordelingen og medfører at nogle gymnasier lider økonomisk og det vil ikke blive mindre med faldende ungdomsårgange.

Vi håber den nye reform må resultere i indførelse af en form for gymnasiedistrikter, hvor unge kommer til at gå i gymnasium hvor de bor, men hvor spørgsmålet om gymnasieretning indtænkes.

Vi fik, som sagt, landet et forslag den 29.1 med et tilsagn om i østområdet at se på  kapaciteten i Skanderborg, når søgningstallene forelå og herudfra vurdere antallet af klasser.  Men det indebar jo ikke at hele forslaget nødvendigvis skulle åbnes igen. Nu ser vi også et søgningstal til Århus Gymnasium, Dollerupvej med få ansøgere. 

Det bringer det gamle Langkjær og hermed uddannelsestilbuddet i Vest Århus i risiko, sammen med Viby.

Vi er enig i, at der åbnes en klasse i Skanderborg, uden at det får alvorlige konsekvenser for Viby Gymnasium. Efter en del overvejelser er vi  ikke enige i forslaget om at øget antallet af klasser på Katedralskolen med yderlige 1 klasse. Vi ønsker i stedet at man styrker Århus Gymnasium i Tilst med tilførelse af en klasse, hvilket får konsekvenser for nogle elever, der måske ikke får 1- prioritet, men også for nogle  af underviserne.