Enhedslisten i region Midtjylland vil kæmpe imod en kattegatforbindelse

I spørgsmålet om infrastuktur har vi gang på gang set en befolkning, der deler sig i forskellige anskuelser ud fra den kontekst de som borgere ser sig selv i. Vi kender det også i spørgsmålet for og imod vindmøller, højhusbyggerier etc. En de,bat som også tager afsæt i forskellige livsanskuelser og forestillinger om fremtiden, og de krav, som fremtiden vil bringe. Om vi er til mere uhæmmet vækst og liniær udvikling med de altid nyeste teknologier som grundlag for udvikling, eller om vi tænker eks. en infrastruktur ud fra en mere holistisk tilgang byggende på bæredygtighed og natur, og hvor tidsperspektivet ikke spiller en afgørende faktor.

Det er denne debat, som endnu engang skiller vandene i bogstaveligt forstand, om vi skal over vandet via en kattegatforbindelse med Samsø og Røsnæs som trædesten, eller vi skal gennem landet via et udbygget togtrafiknet og færgeoverfart.

Hvad er tilhængernes begrundelse for en kattegatforbindelse:

 • Udvikling af et nordeuropæisk vækst-center med en Aarhus-København akse i centrum
 • Mindre transporttid mellem Aarhus og København
 • Mindre CO2 udledning som følge af den forkortede afstand/køretid

Hvorfor er Enhedslisten imod projektet:

Det er en almindelig indstilling, at Danmark skal øge indsatsen for forbedring af klimaet, naturen og miljøet og biodiversiteten. Det er derfor helt ubegribeligt, at der arbejdes for at etablere en kattegatforbindelse, hvor

 • selve anlægsprojektet på grund af et enormt forbrug af stål, cement, beton, grus og sand vil udlede særdeles store mængder CO2 og tære alvorligt på vores reserver af råstoffer.
 • der slet ikke bliver nogen CO2 besparelse som følge af den kortere afstand, fordi de fossile køretøjer jo er udfaset, når forbindelsen står færdig. Mere motorvej medfører flere biler, og selv el-biler har et negativt CO2 regnskab.
 • de tilhørende motorveje vil forårsage omfattende ødelæggelser af naturen og af levesteder for mange dyr og planter på Røsnæs, Samsø og i Østjylland. Byggeriet vil gå gennem 3 Natura 2000 områder. Der vil være støjgener i én km’s afstand fra linjeføringen, og mange mindre landsbyer vil blive påvirket af støj og forurening. Livskvaliteten for tusinder af mennesker vil forringes.
 • Danmark vil blive skævvredet med en øget centralisering omkring Aarhus og København med risiko for at Syddanmark og Fyn hægtes af og Samsø og Røsnæs ender som en trædesten mellem øst- og Vestdanmark. I dag fungerer Samsø som et udviklingslaboratorium i landistriktspolitik, i bæredygtighed og grøn omstilling.
 • de økonomiske omkostninger vil blive vanvittigt høje. I øjeblikket er prisen udregnet til 136 milliarder kroner. Al erfaring fra både indland og udland tilsiger, at budgettet for et så stort offentligt byggeri overskrides meget betydeligt, inden byggeriet er afsluttet.

Enhedslisten peger derimod på alternativer:

 • Togfonden og Timemodellen vil sikre hurtig forbindelse mellem Aarhus og København med udbedring og fornyelse af nuværende banestrækninger. Derudover fastholdes et mere sammenhængende Danmark
 • Grøn omstilling af Molslinjen. De elektrificerede færger vinder for alvor frem.
 • Satsning på de rene grønne teknologier (el, brint), herunder elfærger, eltog, elbusser og elbiler.
 • Vi skal udvikle nye arbejds- og livsformer, der mindsker transportbehovet, virtuelle møder frem for fysiske møder, osv. Der er et stort potentiale i hjemmearbejdspladser – hvis ¼ af potentielle bilister i stedet er på virtuelle kontakter, er der ikke behov for yderligere motorveje.
 • mere af de kollektive transportformer herunder bedre, billigere og mere koordineret flekstrafik, delebiler og bedre dækning med busser
 • Vi kan udbygge og forbedre de nuværende veje. Det vil løse trængselsudfordringerne og være langt billigere end en kattegatforbindelse og uden yderligere miljøgener.

Kristjar Skajaa, regionskandidat, Enhedslisten, Region Midtjylland
Henrik Qvist, regionskandidat, Enhedslisten, Region Midtjylland
Grethe Fyrstenberg, regionkandidat, Enhedslisten, Region Midtjylland
Laura Bryhl, byrådskandidat, Enhedslisten, Århus Kommune
Katrine Winther Nielsen, byrådskandidat, Enhedslisten, Århus Kommune
Thure Hastrup, byrådskandidat, Enhedslisten, Århus Kommune
Lisbeth Thorfing, byrådsmedlem, Enhedslisten, Horsens Kommune
Peter Kjær, byrådsmedlem, Enhedslisten, Skanderborg kommune
Leif Gørtz Christensen, byrådsmedlem, Odder kommune
Else Kayser, regionsmedlem, Enhedslisten, Region Midtjylland