Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten – de Rød-Grønne i Region Midtjylland

§1   Navn

Foreningens navn er Enhedslisten – de Rød-Grønne i Region Midtjylland

§2   Formål

Foreningens formål er:

 • At sikre opstilling til regionsrådsvalget i Midtjylland.
 • At sikre politisk diskussion og støtte for regionsrådsmedlem(mer).
 • At sikre opstilling af kandidater til Folketinget på pladser, der ikke er omfattet af årsmødets kandidatliste, i storkredsene Østjylland og Vestjylland
 • At sikre den regionalpolitiske debat
 • At arbejde for en sammenhængende politik mellem det landspolitiske, regionale og kommunale politiske arbejde.

§3   Medlemmer

Alle medlemmer af de lokale afdelinger af Enhedslisten i regionen er automatisk medlem af Enhedslisten – de RødGrønne i Region Midtjylland

§4  Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed
Repræsentantskabsmødet udgøres af valgte delegerede fra afdelingerne i regionen.
Alle afdelinger har ret til en delegeret samt yderligere en delegeret for hver påbegyndte 50 medlemmer.
Valg af delegerede foregår på afdelingernes møder, hvor alle medlemmer er inviteret. Inden 1. maj meddeles navne og adresser på de delegerede til regionsbestyrelsens kontaktperson.
Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i maj/juni, og afholdes efter Enhedslistens årsmøde.
Repræsentantskabsmødeindkaldelsen skal ske med mindst to måneders varsel.
Indkaldelsen sker ved e-post til kontaktpersonerne, efter den til enhver tid, på Enhedslistens landsdækkende hjemmeside, eksisterende kontaktliste – og ved opslag på samme hjemmesides kalender og på Enhedslisten Region Midtjyllands hjemmeside.

Repræsentantskabsmødet har mindst nedenstående dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Regionsbestyrelsens beretning
 • Regionsmedlem(mers) beretning (når vi er repræsenteret i regionsrådet)
 • Arbejdsplan
 • Vedtægter
 • Indkomne forslag – herunder fastsættelse af bestyrelsens størrelse
 • Kassererens beretning/regnskab for regnskabsåret 1.1 – 31.12
 • Valg af bestyrelse
 • Valg til baggrundsgruppen
 • Valg af revisor

Varsling:
Indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før repræsentantskabsmødet og udsendes herfra senest 14 dage før mødet til samme personkreds som indkaldelsen.
Alle medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men kun delegerede har stemmeret. Forslag er vedtaget, når mindst 50% af de fremmødte delegerede stemmer for. Repræsentantskabsmødet vælger en bestyrelse med et ulige antal medlemmer og med geografisk spredning. Repræsentantskabsmødet vælger en revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§5   Bestyrelsen

Regionsbestyrelsen udgør foreningens ledelse mellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og organisatorisk sekretær/kontaktperson. Alle medlemmer har ret til at overvære bestyrelsesmøderne med taleret. Alle afdelinger får indkaldelse og referater. Afdelinger, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen, opfordres til at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsesmedlemmer og afdelingsrepræsentanter får kørselsgodtgørelse efter statens laveste takster eller billigste offentlige transport.
Spørgsmål om indgåelse af politiske forlig, herunder stillingtagen til det årlige budget, skal behandles af Enhedslistens regionsbestyrelse, som også træffer beslutning om, hvordan vores regionsrådsmedlemmer skal forholde sig. Baggrundsgruppen skal desuden bede regionsbestyrelsen behandle og træffe afgørelse om regionsrådsmedlemmernes stillingtagen til andre spørgsmål, som udvalget finder det af betydning af få en bredere behandling af.

§6 Baggrundsgruppen

På det årlige ordinære repræsentantskabsmøde vælges baggrundsgruppen. Baggrundsgruppen består af de valgte regionsrådsmedlemmer, de to første stedfortrædere for regionsrådsmedlemmerne og yderligere tre til fem medlemmer. Af medlemmerne skal mindst to være medlem af regionsbestyrelsen.
Hvis et medlem falder fra i løbet af perioden kan bestyrelsen indsupplere til baggrundsgruppen.

Baggrundsgruppens kommissorium: Baggrundsgruppen mødes forud for regionsrådsmøderne og drøfter de punkter, der er på regionsrådets dagsorden og træffer beslutning om Enhedslistens regionsrådsmedlemmers stillingtagen. Dette sker på baggrund af valgprogrammet og Enhedslistens politik i øvrigt.
Baggrundsgruppens møder er åbne for alle medlemmer af Enhedslisten Midtjylland samt inviterede gæster.

§7 Fagpolitiske emnegrupper
Baggrundsgruppen kan nedsætte fagpolitiske emnegrupper. En fagpolitisk emnegruppe arbejder med et specifikt politikområde der ligger under regionsrådets område. De fagpolitiske emnegrupper kan bidrage til politikudvikling og være sparringspartner for baggrundsgruppen i spørgsmål indenfor deres område.

§8   Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Skal indkaldes, når 1/10 del af medlemmerne begærer dette, eller når 1/3 af bestyrelsen begærer det, med angivelse af begrundelse.

Det ekstraordinære møde skal indkaldes med dagsorden med 14 dages varsel og senest en måned efter, begæringen er bestyrelsen i hænde.

§9 Økonomi

Der betales ikke kontingent til Enhedslisten i Region Midtjylland. Foreningens indtægter kommer fra regionen i forbindelse med valg og stemmer og fra partiskat, der betales i henhold til Landsorganisationens vedtægter.

§10   Opstilling af kandidater til regionsrådsvalget

Repræsentantskabsmødet i året før valgåret afgør, om der opstilles sideordnet eller på partiliste.

Hvis mødet beslutter sideordnet opstilling, laver bestyrelsen efterfølgende en liste ud fra politiske, taktiske og geografiske overvejelser, som skal endelig godkendes på et repræsentantskabsmøde i valgåret

Hvis mødet beslutter opstilling på partiliste, opstiller repræsentantskabet retningslinier for afholdelse af kandidatvalg.

Disse skal indeholde:

 • Antal spidskandidater der skal vælges
 • Hvordan valget afholdes
 • Tidsramme

De øvrige kandidater på listen opstilles af bestyrelsen i samarbejde med afdelingerne. Kandidatlisten skal afspejle geografien i regionen.

Listen skal godkendes på et repræsentantskabsmøde i valgåret.

§12 Valg af folketingskandidater

Opstilling af folketingskandidater i alle regionens opstillingskredse foregår på delegeretmøder i storkredsene. Afdelingernes delegerede til disse møder er de delegerede til regionens repræsentantskab, medmindre afdelingen har valgt delegerede specifikt til storkredsmødet. Storkredsmødet skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel

§13 Tegningsret

Foreningen tegnes af den af bestyrelsen valgte kasserer og organisatoriske sekretær/kontaktperson.

§14 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke regionsafdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§15 Ikrafttræden

Vedtægtsændringer træder i kraft når repræsentantskabsmødet er afviklet.

Sidst redigeret på repræsentantskabsmødet den 10. juni, 2018.