Enhedslistens 2. Budget tale ved regionsrådsmødet den 23.9-20.

Vi står med et fælles budgetforlig, der har en social, faglig og grøn profil og med fokus på arbejdsmiljøet.

Når man læser høringssvarene udefra HMUerne, så er der en række opmærksomhedspunkter, der går igen i de fleste høringssvar, nemlig: spørgsmålet om arbejdsmiljø, faglig udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling samt bæredygtighedsstrategi.

Derfor er det godt, at regionsrådet igen i år har lagt flere økonomiske trædesten ud på de enkelte hospitaler med henblik på at søge at genoprette arbejdsvilkårene efter de vedvarende de effektiviseringskrav under skiftende regeringer tilbage fra 2002, og som gennem alle årene har sat sit negative præg på bl.a. arbejdsmiljøet. Vi skal ikke tage æren alene for, at de tilbagevendende 2 % effektiviseringskrav endelig blev afskaffet. Vi har bidraget til fælles debat for en fælles erkendelse af det uholdbare i vedvarende effektiviseringer.

De økonomiske trædesten skal gerne skal sikre flere ansatte til at indfri de øgede opgaver, der følger med et stigende befolkningstal og flere ældre.

Vi står med et budget, som Enhedslisten gerne havde set være på mindst samme niveau som sidste år. Vi står med et snævert prioriteringsrum, som der står skrevet på forligets første side.

Når vi alligevel er gået med i budgetaftalen, så er det fordi den indeholder en række elementer og forbedringer, vi som parti har peget på.

Der er sikret en realvækst, som omfatter alle hospitalerne. Der er sikret en forsat kurs for udviklingen af psykiatrien herunder ansættelse af eks. socialrådgiver og at psykiatrien bliver en del af det nære sundhedsvæsen.

Der er tiltag, som vil understøtte fremtidens sundheds- og hospitalsplan med fokus på uddannelse, bedre introduktion og kompetenceudvikling med henblik på fastholdelse og rekruttering. En kurs der må følges nøje for at se om det har sin effekt.

Der er fortsat en retning for udvikling og udbygning af vores sundhedshuse og murstensløse eller mobile lokale sundhedstilbud med relevante fagpersoner og fagspecialer.

Regionsrådet har levet op til det tilsagn, der blev givet til AUH og Gødstrup sidste år om flere ressourcer.

Vedrørende patientrettigheder er det Enhedslisten i Midtjyllands holdning, at det faglige skøn skal være den afgørende faktor. Den nedgroede negl behøver ikke at behandles på samme måde som kræft, hjerte eller andre alvorlige lidelse. Det er dog en drøftelse, vi tager senere.

Der er lagt en langsigtet investeringsplan, hvor vi holder fast i det offentlige vaskeri, det offentlige apotek og sikrer byggeriet af nyt psykiatrisk hospital. Et fælles ønske som vi tror mange i regionsrådet har haft siden vi var på studiebesøg i Viborg og oplevede de eksisterende fysiske rammer.

DF fik ikke deres TV på stuerne, men i stedet blev vi enige om en mere fremtidssikret interaktiv løsning.

Gødstrup først med det sidste. Vedrørende fremtidens debat så hilser vi velkomment at der sættes fokus på 4-sengsstuer.

Vi ser med tilfredshed, at der er sat midler af til socialsygeplejersker, midler til en klinik for patienter med komplekse problemstillinger, øget fokus på funktionelle lidelser, samt et øget fokus på socialområdet.

Fra Enhedslisten er vi glade for, at der også blev plads til lidt kultur og sikrede et nyt rum for det smukke relief Pietas. Flødeskum vil nogen mene, men det er langt mere.

Vi havde gerne set, at der var sat ressourcer af til styrkelse af hygiejneområdet, men er glade for at spørgsmålet om uddannelse af hygiejnesygeplejersker nu rejses i Danske regioner.

Det er glædeligt at se, hvordan spørgsmålet om bæredygtighedsstrategi er kommet på alles læber, både i regionsrådet og ude på arbejdspladserne, en bæredygtighedsstrategi som indtænkes i fremtidens og eksisterende byggerier. 20 millioner er sat af, herunder initiativer af egenproduktion af vedvarende energi, affaldshåndtering ect, og der bliver fulgt op med permanentgørelse af  bæredygtighedskonsulenter. Spørgsmålet om recirkulation og cirkulær økonomi er blevet en politisk vedtagen praksis, og med afsæt i Gro Harlem Brundtlands parole tænker vi globalt og handler lokalt.

Skal vi finde nogle hår i suppen – og det skal vi – må det være, at der ikke i relation til den grønne omstilling og vedtagne bæredygtighedsstrategi er sikret ressourcer til udvikling af den kollektive trafik. mobilitetsstrategien og generationsstrategien. Vi kan kun sætte vores lid til aktuelle finanslovsforhandlinger med øgede ressourcer til området. Det haster mere og mere. Et enigt folketing har peget på en løsning af generationsforureninger. Det talte ord forpligtiger.

Afsluttende en stor tak til de ansatte i regionen for jeres store indsats i det daglige og under den aktuelle Covid-situation. I fortjener en stor anerkendelse for jeres indsats. Lad os håbe, det vil kunne ses i de kommende overenskomstforhandlinger.

Med disse kommentarer tilslutter vi os årets budgetforlig som grundlag for de kommende års arbejde.

Regionsrådsmedlemmer
Else Kayser
Henrik Qvist

Enhedslisten Midtjylland