Jobopslag: Organisationspolitisk sekretær for Enhedslisten Midtjylland

Enhedslisten i Region Midtjylland søger organisationspolitisk sekretær til en 28 timers stilling.

Stillingen skal overordnet understøtte den organisatoriske og politiske opbygning og konsolidering af regionen og regionens afdelinger med flere aktive medlemmer, deltagelse i bevægelsesarbejde og aktivitet omkring såvel lokale som nationale spørgsmål.
Stillingen skal understøtte en udvikling, hvor vi får større sammenhæng mellem vores kommunale, regionale og landspolitiske arbejde.

Arbejdsopgaverne
Regionssekretærens arbejde kan overordnet opdeles i opgaver med relation til regionen, afdelingerne og landsorganisationen:

Opgaver i relation til afdelingerne

 • Sparringspartner for afdelingerne i politiske og organisatoriske spørgsmål.
 • Arbejde med at vidensdele på tværs af afdelinger.
 • Understøtte arbejdet med at udvikle politiske baggrundsgrupper for byrådsmedlemmer.
 • Vidensopsamle og vidensdele erfaringer vedr. bevægelsesarbejdet i afdelingerne.
 • På tværs af afdelinger understøtte udviklingen af bevægelsesarbejdet f.eks indenfor det faglige, det boligpolitiske og det grønne område.

Opgaver i relation til regionen

 • Understøtte regionsbestyrelsens arbejde.
 • Deltage i baggrundsgruppen for regionsrådspolitikerne, herunder understøtte udredningsopgaver som grundlag for at kunne fremsætte konkrete forslag og politiske initiativer i relation til regionsrådet.
 • I samarbejde med regionsbestyrelsen og baggrundsgruppen arbejde med presse og kommunikation, internt som eksternt.
 • Understøtte samarbejdet mellem regionsbestyrelsen og afdelingerne
 • Bistå i arbejdet med at afvikle regionale konferencer, storkredsmøder, repræsentantskabsmøde, introduktionskurser for nye medlemmer mv.

Opgaver i relation til landsorganisationen

 • Være landsorganisationens bindeled til afdelingen.
 • Understøtte den lokale forankring af vores landspolitiske prioriteringer.
 • I samarbejde med organisationsafdelingen i Studiestræde og regionsbestyrelsen understøtte og initiere politiske uddannelsestilbud i afdelinger og på tværs af afdelinger.
 • I samarbejde med regionsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og folkevalgte tilrettelægge skolingsseminarer, der er relevant for det kommunal- og regionspolitiske arbejde.
 • Understøtte planlægningen af valgkampsorganisering.

 

Personlige kompetencer

 • Kunne arbejde selvstændigt
 • Initiativrig, igangsætter og inspirator.
 • Kunne prioritere sin tid og ”få noget fra hånden”.
 • Kunne tænke i abstraktion og konkrethed.
 • Bevare overblik og kunne prioritere og gå forrest.
 • Have politisk og organisatorisk tæft samt naturlig autoritet og lederskab.
 • Udvise fleksibilitet i opgavevaretagelsen.
 • Være medlem af Enhedslisten og have kendskab til Enhedslistens politik og organisation.

 

Hvad kan vi tilbyde:

Vi kan tilbyde et politisk fællesskab med bestyrelser, baggrundsgrupper og medlemmer samt indflydelse på at sætte den politisk dagsorden og udvikle Enhedslisten. Samarbejde med andre organisationsansatte i Studiestræde og med andre regionssekretærer.
Stor mulighed for at præge indholdet i dit arbejde.
Du refererer til regionsbestyrelsen med tæt og direkte kontakt til et enkelt bestyrelsesmedlem.

 

Løn og arbejdstid.

Stillingen opslås med en årsnorm på 1456 timer og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 28 timer. Enhedslisten arbejder med enhedsløn svarende til gennemsnitslønnen for en faglært metalarbejder i København. Lønnen er pt. 25.858 for 28 timer om ugen plus fritvalg på 3,4% (4% fra 1/3 2019). Enhedslisten har en pensionsordning, der følger CO-industriens overenskomst, svarende til 8 %/4 %. Overarbejde afspadseres 1:1.

Vi lægger vægt på at fremme ligestilling i forhold til køn og etniske grupper, ligesom Enhedslisten giver fortrinsret til jobsamtale til ansøgere med funktionsnedsættelse. Det betyder at, hvis der blandt de bedst kvalificerede er personer med funktionsnedsættelse, skal vedkommende indkaldes til en samtale.

Stillingen ønskes besat pr. 1.februar 2018 eller efter aftale.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Else Kayser på 29 44 28 32 eller Thorvald Jepsen 71 78 93 45.

Ansøgningsfrist 15/12 kl.12.00. Ansøgningen mailes til: Else Kayser – elsekayser@gmail.com
Ansættelsessamtaler afholdes d. 20. og 21. december