Nyhedsbreve 1 – 4, 2018

Nyhedsbrev fra regionsrådsmedlemmerne nr. 4

Regionsrådsarbejdet går nu ind i efterårsarbejdet, hvor ikke mindst budgetarbejdet kommer til at spille en stor rolle. Region Midtjylland står stadig overfor nogle store økonomiske udfordringer, selv om de er mindre, end de har været i tidligere år. Regionen står med økonomiske udfordringer svarende til 195 millioner ud af et regionalt budget på ca. 28.262 mio. Det vil sige at der mangler ca. 0.7 % i budgettet. Budgetarbejdet i regionen har i år været tilrettelagt med en langt tidligere inddragelse af politikerne, end det har været tilfældet i tidligere år. Vi har på temadage og i stående udvalg drøftet forslag til budget, herunder strukturændringer, omlægning af funktioner etc. Vi har haft et første møde med regionsformanden om hvilke forslag vi ønsker at få indarbejdet, velvidende at langt fra alt kommer med. Den 20. august blev der, med afsæt i disse indledende drøftelser, fremlagt et oplæg til forhandling af regionsrådsformand Anders Kühnau. Der var 1. behandling i regionsrådet d. 22/8 og der er videre forhandlinger de følgende uger Øvelsen i forhold til budgettet er at få forhandlet et resultat, vi kan se os ind i som parti. Dette med afsæt i vores valgprogram og øvrige relevante politikker som eks. Enhedslistens sundhedspolitiske program og 100 dagsplanen.

I medfølgende bilag finder i vores stillede budgetforslag. I hovedoverskrifter drejer det sig om bedre vilkår for vores ældre medicinske patienter på de medicinske afdelinger, bedre vilkår på akutafdelingerne, bedre vilkår for patienterne i psykiatrien, bedre vilkår for de socialt udsatte, bedre vilkår for de underprioriterede patientgrupper, bedre tolkevilkår for borgere af anden etnisk baggrund og ikke mindst bedre vilkår for de ansatte. Sidstnævnte handler især om at sikre balance mellem opgaver og ressourcer. Vi peger ligeledes på en række tiltag indenfor grøn omstilling og bæredygtighed, tiltag i forhold til den kollektive trafik og omstilling af regionens bilpark fra diesel/benzin til el-biler.

Repræsentantskabsmøde i Enhedslisten, Region Midt.
Den 10. juni blev der, udover en ny regionsbestyrelse, valgt en ny baggrundsgruppe. Den har til opgave at følge arbejdet i regionsrådet og drøfte mulige initiativer herunder omkring budgetarbejdet. Baggrundsgruppen består af Erik Wissing (Silkeborg), Mikael Mogensen (Horsens), Anders Petersen (Herning), Anita Andersen (Viborg), Else Kayser (regionsrådsmedlem), Signe Lund Jensen (regionsrådsmedlem), Henrik Qvist (1. suppleant til regionsrådet), Allan Skou Larsen (2. suppleant til regionsrådet). Derudover er Malte Bang (Regionssekretær) tilknyttet. Desuden er baggrundsgruppen åben for interesserede medlemmer. Inger Moos fra Skanderborg har foreløbig meldt sig.

Oplæg i afdelingerne.
Baggrundsgruppen og de 2 regionsmedlemmer kommer meget gerne ud i afdelingerne for at drøfte regionspolitik. Vi gør det gerne sammen med byrådsmedlemmerne, for at drøfte flere fælles politiske spørgsmål, eks. sammenhængende sundhedsvæsen, kommende sundhedshuse, miljøpolitik, kollektiv trafik. I kan kontakte enten Else Kayser Else.kayser@rr.rm.dk, Signe Lund Jensen Signe.lund.jensen@rr.rm.dk eller Malte Bang malte@enhedslisten.dk

Trafikgruppe
Der er nedsat en fælles trafikgruppe, der bl.a. skal følge den kommunale og regionale offentlige transport, og hvordan vi kan arbejde med organisering af en bedre kollektiv trafik. Gruppen består af Anders Nielsen (Århus), Allan Skou Larsen (Horsens), Peder Meyhoff (Faurskov), Mikael Mogensen (Horsens), Thorvald Jeppesen (Horsens), Else Kayser (regionsrådsgruppen). I øjeblikket foregår der nogle alvorlige forhandlinger mellem kommunerne og regionen om fordeling af udgifterne vedr. den offentlige trafik, og hvordan den organiseres.

Enhedslisten i Horsens-Hedensted har netop deltaget i et offentligt møde d. 21/8 i Glud, hvor der er fokus på busruterne 104 og 105. Enhedslisten i Horsens-Hedensted har i den anledning udarbejdet en folder, der omhandler hvordan man gennem omlægning/organisering kan bevare den offentlige transport (se medfølgende fil). Temadage, studiebesøg og åbningsreceptioner. I august har vi som regionsmedlemmer deltaget i en række besøg, hvor vi ser på nogle af de opgaver, udfordringer og funktioner som regionen varetager.

Høfde 42
Regionsrådet besøgte d. 13/8 Lemvig kommune og Høfde 42. Her vi fik gennemgået 2 udviklingsprojekter, om hvordan man kan rense den stærkt forurenede undergrund omkring Høfde 42. Hvis det lykkes at rense undergrunden, vil der være et godt grundlag for at eksportere metoden. Regionsrådet er enige om, at prisen for oprensning må finansieres af staten.

Indretning af ny helikopterplads på Århus Universitetshospital
Den 17. juni blev den nye helikopterlandingsplads på Århus Universitetshospital indviet. Med den nye helikopterplads vil man kunne modtage de dårligste hjertepatienter i al slags vejr. Man kan fra Vestjylland nå Århus Universitetshospital på 20 minutter, hvor behandlingen allerede starter i helikopteren. Landingspladsens placering lige ved hjerteafdelingen betyder, at fra ankomst på hospitalet til igangsætning af behandling vil der gå 60-90 sekunder.

 

Nyhedsbrev fra regionsmedlemmer nr.  3

Det nye regionsråd i Region Midtjylland er nu på vej ind i den femte måned, og arbejdet i stående udvalg og midlertidige udvalg er så småt ved at komme i gang. Der er fortsat høj mødevirksomhed med udvalgsarbejde, temadage og workshops. Derudover har vi stillet en række kritiske spørgsmål til regionsrådsformanden. Der har i perioden siden sidste nyhedsbrev været afholdt generalforsamling i Danske Regioner hvor Enhedslisten sammen med Psykiatrilisten, SF og Alternativet stillede to forslag:

 • Afskaffelse af omprioriteringsbidraget

Danske Regioners bestyrelse og forhandlere pålægges under de kommende økonomiforhandlinger med regeringen at arbejde for at få fjernet omprioriteringsbidraget på regional udvikling og sygehusadministration

 • Flere penge til psykiatrien

Finansiering af en kommende ny psykiatriplan
Danske Regioners bestyrelse og forhandlere pålægges under de kommende økonomiforhandlinger med regeringen at arbejde for finansiering af en kommende ny psykiatriplan, der sikrer de nødvendige økonomiske rammer for psykiatrien gennem varige bevillinger til drift og en styrket indsats for at øge den mentale sundhed i Danmark. Begge forslag blev med småjusteringer vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen

Desuden har Enhedslisten stillet en række konkrete budgetforslag i Danske Regioner forud for de kommende budgetforhandlinger mellem regionerne og regeringen. Vi har sat fokus på psykiatri, den demografiske udvikling med flere ældre og hermed også flere syge, psykiatri og miljøområdet som oprensning af jord og kollektiv trafik

Patientgrupper med lavstatus.
Med afsæt i vores valgprogram om sundhed og forebyggelse, lighed i sundhed og det sammenhængende sundhedsvæsen har regionsgruppen lagt en strategi om at sætte fokus på patientgrupper med behandlingsmæssig lavstatus, som ikke falder ind under de såkaldte pakkeløsninger som kræft- og hjertelidelse.  Vi ønsker at give disse grupper en stemme.
Som første konkrete tiltag har vi sat fokus på en patientgruppe, der lider af alvorlige hudlidelser. Faktisk lider 18 % af borgerne af hudlidelser, hvoraf 8 % har så alvorlige kroniske lidelser ,at de rammer alvorligt ind i fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Hudlidelser er den fjerde mest udbredte erhvervslidelse. En del af borgerne henvises til privatpraktiserende speciallæger, som ikke er omfattet af venteliste- og udredningsgaranti. Ventetiderne hos disse speciallæger kan være over et halvt år. Derfor søger patienterne i andre retninger hvor de bliver omfattet en ventelistegaranti på 30 dage. Det skaber et pres på den dermatologiske afdeling på Århus Universitetshospital, hvilket betyder at de har svært ved at levere tilfredsstillende opfølgning og kontrol.

Region Midtjylland er kendetegnet ved en lav lægefaglig bemanding på området. Samtidig har regionen ledige læger med speciale i hudlidelser.  Regionens beregninger viser, at det er væsentligt billigere at benytte speciallæger ansat i offentligt regi frem for privatpraktiserende speciallæger. Foreløbig er der nu nedsat en regional arbejdsgruppe, og punktet kommer på dagsordenen igen til efteråret.  Vi har peget på nødvendigheden af et tæt og koordineret samarbejde mellem universitetshospitalet, speciallæger, praktiserende læger, arbejdsmedicinere med flere. Det lykkedes at få en god pressedækning på området, og vi er i kontakt med flere patientgrupper og ansatte inden for området.

Kilde. Så prestigefyldt er din sygdom. Videnskab.dk

 

Kollektiv trafik i Region Midtjylland 

Kort tid inden regionsvalget blev der udmeldt besparelser på den regionale kollektive trafik på 40 millioner. Årsagen skulle blandt andet findes i udmeldte besparelser fra regeringen om at spare 10%, som skulle findes inden for kollektiv trafik og jordoprensning. I regionen blev udmeldt forslag om nedlæggelse af en række lokale busruter, da man mente, at der var en række ruter med dobbeltdækning, og at man på nogle ruter kørte med næsten tomme blå busser.
Der kom hurtigt en borgerreaktion, og mange tusind underskrifter fra lokale borgere blev indsamlet i protest. Beslutningen blev derfor udsat til efter valget.  Den kollektive trafik som tema indgik også som en del af valgkampsdebatten.  Partierne var i det store hele enige om, at man skulle gentænke den kollektive trafik. Enhedslisten blandede sig også i debatten. Efter valget blev der truffet beslutning om at nedsætte et såkaldt midlertidig udvalg, der kunne nytænke visioner for området.
Samtidig blev det besluttet, at det regionale udvalg skulle finde de bebudede 40 millioner i besparelser. På sidste regionsrådsmøde blev det besluttet, at man skulle finde de 40 mio. hurtigst muligt, og at kommunerne måtte sættes skakmat. Ønsket er, at det skal være slut med tomme blå busser, og at der skal findes en løsning, så regionen ikke som i dag skal finansiere store mængder kørsel internt i kommunerne. Regionsrådet besluttede, at vi ikke kan leve med at bruge pengene på den regionale trafik på bekostning af oprensning af miljøforurening og kultur. SF og Enhedslisten stemte som de eneste imod denne indstilling om at gennemføre besparelsen hurtigst muligt.

 • Enhedslisten pegede på at det ville kortslutte den aktuelle dialog med kommunerne om at finde fælles løsninger.  At vi var enige i, at man ikke skulle køre med store blå busser, men at man i stedet måtte arbejde målrettet med budgetoptimering i form af mindre 16-personers busser uden for de mest belastede trafikperioder – at vi mente at det var en god ide at komme i dialog med borgerne, kommunerne og lokale vognmænd.

Aktuelt er sagen endnu engang udsat på regionsrådsmødet, og der arbejdes med en plan om at komme i dialog med kommunerne og lokale borgere.

 • Internt i Enhedslisten har vi nedsat en regional trafikgruppe, der har arbejdet med en drejebog med handlinger. En at opgaverne er at få sikret nogle beregninger på prisen for kørsel med store busser sammenholdt med mindre, fleksible 16-personers busser både i forhold til omkostninger og forurening.
 • Punktet blev drøftet på den regionale konference d. 21.4-2018, og der er møde i den regionale trafikgruppe igen d. 8. maj kl. 17 i Solidaritetshuset i Solidaritetshuset, Fredensgade 20B (baggården) i Silkeborg.
 • Vi påtænker i trafikgruppen at holde nogle lokale borgermøder sammen med lokale afdelinger og gerne sammen med SF

 

Overenskomstforhandlingerne OK 18.

I forbindelse med OK18-forhandlingerne blev der udtaget en række arbejdspladser til strejke og arbejdsgiverne valgte i voldsomt omfang at lockoute medarbejderne. På det regionale område har en række arbejdspladser været undtaget som for eksempel kræftområdet og det akutte område. I forbindelse med muligheden for konflikt tog vi en række initiativer:

 • Enhedslisten, SF og Psykiatrilisten stillede forslag om at få præciseret, at de ”frie lønmidler”, der måtte komme som følge af at afdelingerne var udtaget til konflikt efterfølgende skulle forblive på lokale arbejdspladser, til at kunne indhente de mange arbejdsopgaver der måtte være stillet i stå, grundet konflikten.  Med klog støtte fra Carsten Kissmeyer og Anders Kuhnau blev forslaget vedtaget af regionsrådet.
 • Efterfølgende stillede  Enhedslisten spørgsmål om, hvor mange afdelinger der måtte undtages af konflikten, fordi man ikke kunne stille det fornødne beredskab.

Indenfor eksempelvis sygeplejerskernes arbejdsområde måtte man undtage 50 % af lockout-varslede afdelinger, da man ikke kunne stille et nødberedskab ud af de eksisterende normeringer. Grunden var de lave normeringer, og at man ikke måtte indkalde afløsere eller kalkulere med overarbejde. Disse tal har vi tænkt os at inddrage i det videre arbejde hvad angår arbejdsmiljø og faglighed for de ansatte.

 • Vi har bedt om en redegørelse over de massive arbejdsbelastninger der hersker på mange hospitalsafdelinger, herunder konkrete belægningsprocenter.

 

Nyhedsbrev fra regionsrådsmedlemmerne nr. 2

Hver anden måned skriver Signe Lund Jensen og Else Kayser om deres arbejde i regionsrådet. Her er den seneste version.

Foreløbige regionale sager.
Der har allerede været ganske mange sager forbi regionsrådet. Herunder får du et udpluk af de sager der har givet anledning til særlig meget debat:

 • Psykiatrien

I psykiatrien har vi været med til at vedtage en fordeling af ca. 15 mio, der blev øremærket under konstitueringen. Den konkrete fordeling kan ses her: http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/februar-18/flere-ansatte-til-den-mest-pressede-psykiatri/

Derudover har Signe deltaget i det første at de dialogmøder, psykiatri- og socialudvalget har planlagt med medarbejderne i psykiatrien. Det første møde blev afholdt i Århus og hen over foråret kommer udvalget rundt til resten af regionens hospitalspsykiatri. Til efteråret går turen så til regionens sociale institutioner. Fra mødet i Århus var det tydeligt, at personalet i psykiatrien er meget presset med manglende personale og plads og konstante ændringer i arbejdsgange.

 • Omrokering af regionale arbejdspladser
  Vi har valgt at støtte et forslag som flytter regionale IT- og miljøarbejdspladser fra Horsens til hhv. Aarhus og Viborg. Formålet med flytningen er dels at sikre en række medarbejdere bedre arbejdsmiljø i form af nyere lokaler og en nærværende ledelse og bedre arbejdstilrettelæggelse. For medarbejdernes vedkommende viste en undersøgelse af nogle fik længere på arbejde, mens andre fik kortere rejsetid. Centralt i beslutningen står også at regionen sparer penge på omkostninger til bygninger og lokaler, så man slipper for at nedlægge stillinger i regionen, hvilket har været en stor prioritet for os.
  Der bliver også med rokaden sikret lokaler til en række nye regionale opgaver, som styrkelse af den præhospitale indsats, Dansk Cancercenter, regionernes kliniske udviklingsprogram, som samlet bidrager til flere arbejdspladser i regionen

Partiafdelingen i Horsens var ikke tilfreds med vores indstilling, da de oplevede, at arbejdspladser blev flyttet fra Horsens. Vi deltog derfor i et medlemsmøde i Horsens.

Det var et godt møde, hvor vi bl.a. drøftede spørgsmålet om sammenhængen mellem centralisering og decentralisering af regionale opgaver, og hvordan vi kan søge at understøtte regulære arbejdspladser i lokalområder, eksempelvis inden for sundhedsvæsenet og psykiatrien.

 • Hjemtagning af dele af den præhospitale transport fra Falck til Region Midtjylland.

Akutbiler og akutlægebiler i den fremskudte præhospitale indsats har været i udbud. Der har været tre delkontrakter.  Region Midtjylland har valgt i første runde at hjemtage delkontrakt 1, der omfatter akutlægebiler i Århus, Horsens, Randers og på Djursland. Det sker med henblik på at opnå nogle erfaringer i at drive og organisere den præhospitale indsats.  Enhedslisten har støttet dette tiltag.

 • Udbud af regional vask i den vestlige del af regionen.

Hospitalernes vaskeriydelser i den vestlige del har været fornyet udbud. I denne udbudsrunde er det bedste tilbud for den vestlige del af regionen kommet fra De Forenede Dampvaskerier og Midtvask i Aarhus. For regionens økonomi vil det betyde besparelser på 65 millioner over 8 år. Der hersker ingen tvivl om, at det er det bedste tilbud ud fra kvalitet, pris, arbejdsmiljø, socialt ansvar med mere. Desværre vil det formentlig betyde tab af arbejdspladser på Jysk Linnedservice i Kjellerup.

Mødevirksomhed:

Det nye regionsråd har nu været i gang i 2 1/2 måned. Perioden har været præget af høj mødevirksomhed: Der har været afholdt to regionsrådsmøder, tre forretningsudvalgsmøder og møder i de stående udvalg – hospitalsudvalget, udvalget for nære sundhedstilbud, social- og psykiatriudvalget og udvalget for regional udvikling. Her er arbejdet så småt ved at komme i gang.

Desuden er arbejdet i de midlertidige udvalg ved at komme i gang. Enhedslisten er med i udvalget vedrørende demokratiudvikling. Her arbejder vi dels med at sikre bedre inddragelse og dialog med både borgere og ansatte, dels med at sikre at politikere og ikke embedsmænd sætter den politiske dagsorden. Som en del af introduktionen har været afholdt 17 workshops over specifikke områder inden for regionen. Vi har også deltaget i fælles seminarer i henholdsvis Danske Regioner og Region Midtjylland. Desuden har vi afholdt to gruppemøder inden for valgforbundet.

Baggrundsgruppen:

Internt i Enhedslisten er vi i gang med at udvikle baggrundsgruppen, som kommer til at mødes kontinuerligt forud for forretningsudvalgsmøderne.

Den aktuelle baggrundsgruppe består af Else Kayser og Signe Lund Jensen, regionsrådsmedlemmer, Lene Fruelund, regionsbestyrelsen, Henrik Qvist, 1. suppleant. Allan Skou Larsen, 2. suppleant, Malte Bang, regionssekretær, Erik Wissing, valgt på repræsentantskabet.  Anders Pedersen, Herning, og Thorvald Jepsen, Horsens, har begge tilbudt at gå ind i gruppen, hvilket vi er meget glade for.

Vi er naturligvis meget åbne for at få flere med i baggrundsgruppen. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har specifik viden inden for sundhed, social- og psykiatri, grøn omstilling eller for eksempel kollektiv trafik og kunne tænke dig, at være en del af det netværk vi bruger i forbindelse med konkrete sager i regionsrådet.
Lokale møder.  Signe og Else har deltaget i et lokalt møde i Horsens-afdelingen for at drøfte spørgsmålet om flytning af regionsarbejdspladser fra Horsens til Viborg. Ligeledes har Signe deltaget i et medlemsmøde i Viborg. Vi kommer rigtig gerne ud til møder i de lokale partiafdelinger.

Ingenmandsland –  I krydsfeltet mellem region og kommune.  21. april

Regionsbestyrelsen og baggrundsgruppen har planlagt en konference, hvor vi sætter fokus på opgaver som region og kommuner har til fælles. Her har vi inviteret en række udefrakommende oplægsholdere til at belyse en række emner som det ældremedicinske område, spørgsmål om kollektiv trafik, psykiatrien, spørgsmålet om sikring af drikkevand, bæredygtighed og økologi, det specialiserede socialområde og spørgsmålet om de nyfødte og deres forældre.

Vi vil gerne opfordre til at valgte byrådsmedlemmer, kommunalpolitiske baggrundsgrupper og interesserede medlemmer deltager. Det bliver en virkeligt spændende og lærerig dag.

 

Nyhedsbrev fra regionsmedlemmer nr. 1

Som et nyt tiltag for at sikre en bedre dialog mellem det regionale og det lokale i Enhedslisten vil vi fremover udsende et nyhedsbrev til regionens afdelinger og byrødder. Vi vil tilstræbe et nyhedsbrev hver 2. måned.

Regionsvalget 2017 er nu overstået, og nu tiltræder det nye regionsråd i Region Midtjylland.  De nye regionsmedlemmer for Enhedslisten er Else Kayser og Signe Lund Jensen, som overtager de 2 mandater efter Henrik Qvist og Lene Fruelund.  Vi siger stor tak for deres fælles indsats i den forgangne periode. Der afholdes en lille fælles reception i Solidaritetshuset i Silkeborg den 10/1 kl. 16. 

Regionsrådsvalget 2017
Regionsvalget er ikke det valg, der får mest opmærksomhed i befolkningen og ej heller i Enhedslisten.  Dette på trods af at regionerne står som hovedansvarlige for vores fælles sygehus- og sundhedsvæsen, den fælles psykiatri, en andel af vores kollektive trafik og en vigtig del af miljøpolitikken.  Samtidig lider regionerne af demokratiunderskud, hvor regionerne ikke har ret til at udskive regionsskatter, hvilket Enhedslistens kandidater har peget på i forbindelse med den netop overståede valgkamp.

Ved valget var der på landsplan en mindre tilbagegang for Enhedslisten. Valgresultatet skal dog ses i forhold til den markante fremgang, vi havde ved sidste kommunal- og regionsvalg og den samlede landspolitiske situation.  Alternativet stillede for første gang op til kommunal- og regionsvalget. Ligeledes stillede Psykiatrilisten op for at få sat fokus på psykiatrien, hvilket i høj grad lykkedes. Udfordringen bliver nu at få råbt Christiansborg op med henblik på at få sidestillet det psykiatriske område med det øvrige sygehusvæsen.

Fra Enhedslisten i Region Midtjylland havde vi det mål at sikre 3 mandater i det nye regionsråd.  Sådan gik det desværre ikke. Samlet gik vi 8000 stemmer tilbage. Stemmetallet skal ses i sammenhæng med, at Psykiatrilisten fik 20000 stemmer og Alternativet fik 16000 stemmer, hvilket tilsammen er 36000 stemmer.  En del af disse stemmer er bl.a. kommet fra Socialdemokratiet. SF, som gik en del tilbage ved sidste valg fastholdt stemmetallet fra sidste valg.

Forud for regionsrådsvalget indgik vi et valgteknisk samarbejde med Socialdemokratiet, SF, De radikale, Psykiatrilisten, Alternativet og Retsforbundet. På den borgerlige side var en ny udvikling at Kristendemokraterne blev valgt ind med 1 mandat.

I valgkampen har vi deltaget i 32 regionale valgmøder, hvilket er en tredobling i forhold til 2013. Alle 5 spidskandidater tog del i dækningen af valgmøderne. Vi har produceret og uddelt 4 forskellige løbesedler, og så har samtlige opstillede afdelinger haft en regionsside i deres lokale valgkampsfolder – tak for det.
Vi har haft en række læserbreve i de lokale aviser om kollektiv trafik, sygehusvæsen, produktivitet og arbejdsmiljø, samt regionsrøddernes ansvar for den samlede region. Vi har også været til stede på de sociale medier både i form af video og tekst. Det er et område vi skal fortsætte med at udvikle. Der har også været regionale plakater med budskabet ”tid til omsorg” som har været ophængt omkring regionshospitalerne.
I alt har vi brugt 30.000 kroner på den regionale valgkamp, mens yderligere 60.000 er blevet uddelt til de afdelinger, der stillede op kommunalt uden at have et siddende byrådsmedlem.

Konstituering:
Indenfor vores valggruppe skulle posterne denne gang ikke kun fordeles mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, De Radikale som i 2013, men nu også med Alternativet og Psykiatrilisten. SF havde denne gang flere stemmer en os.

Vi forhandlede os til en plads i fire faste udvalg:

 • Forretningsudvalg, Hospitalsudvalg, Psykiatriudvalg, Udvalget for nære sundhedstilbud. 

Desuden kom vi i et midlertidig udvalg, hvor vi deler formandsposten med Socialdemokratiet. Her har vi foreslået, at vi som første emne skal arbejde med demokratiudvikling internt såvel som eksternt, herunder hvordan vi arbejder med borgerinddragelse.

Desuden har vi fået formandsposten for Praksisplanudvalget. Hertil kommer nogle poster til medlemmer rundt om i regionen. Disse forhandlinger falder på plads i løbet januar måned.

Baggrundsgruppe:

Vi har fået nedsat en baggrundsgruppe som foreløbig består af af:
Else Kayser, Signe Lund Jensen, Henrik Qvist, Allan Skou Larsen, Anders Pedersen, Erik Vissing, Lene Fruelund og Mikael Hasle. Vi vil gerne have yderligere interesserede medlemmer til baggrundsgruppen.

Udvalget holder møde forud for regionens forretningsudvalgsmøder, derudover påregner vi at holde møder hvert halve år, hvor vi vil forsøge at arbejde med fælles visioner og fremtidige opgaver som eks. budgetforslag. Der vil snarest blive udarbejdet et årshjul for arbejdet.

God jul og fredsbringende nytår.
Vi glæder os til samarbejdet i det nye år.

Else Kayser
Signe Lund Jensen
Regionsrådsmedlemmer