Om arbejdet i Region Midtjylland i året der gik.

En hilsen fra regionsrådsgruppen og baggrundsgruppe med ønske om et freds- og helsebringende nytår.

Dette 1. nyhedsbrev i 2019 er et forsøg på at give lidt information og gøre status over 1. år i valgperioden 2018-21. Et år, hvor vi som nyvalgte regionsmedlemmer sammen med baggrundsgruppen har gjort os en del erfaringer med det regionale politiske arbejde.

I skrivende stund afventer vi det endeligt udspil fra regeringen vedr. den kommende sundhedsplan, her­under regionernes fremtid.

Det er endnu uvist, hvilket udspil der måtte komme. Om det er DF, der sætter sin politik igennem, eller om det bliver Venstres bagland med gamle demokratiske holdninger, der sætter sig igennem.

I Enhedslisten peger vi på en bevarelse af regionerne, samtidig med at vi også peger på at det regionale demokrati skal udvides og regionerne skal have mulighed for at udskrive skat. Vi peger også på at det er nødvendigt med fortsat styrkelse af samarbejdet mellem regionerne og kommunerne.

 

Det nye regionsråd og den nye arbejdsform

Med valg af Anders Kühnau som ny regionsformand, har vi oplevet en mere åben tilgang at lede regionen på. Regionsrådet består i dag af de 2 store partier, Socialdemokratiet og Venstre og en lang stribe af mindre partier, som hver især forsøger at markere sig. De faste udvalg under regionsrådet er ændret til stående udvalg og som har indstillingsret til forretningsudvalget, fremfor at det alene er direktionen, der indstiller. De stående udvalg består af hospitalsudvalget, psykiatriudvalget, udvalget for nære sundhed og udvalget for regionale udvikling. Det har efter embedsmændenes udsagn betydet nogle mere dynamiske processer.

Enhedslisten sidder i følgende udvalg:

Forretningsudvalget – Else Kayser

Hospitalsudvalget – Else Kayser

Psykiatriudvalget – Signe Lund Jensen

Udvalg for nære sundhedstilbud – Else Kayser

Midlertidigt udvalg for demokrati og inddragelse – Else Kayser

Praksisplanudvalget – Else Kayser

Samarbejdsudvalget for praktiserende læger – Else Kayser

Samarbejdsfora for psykiatribrugere – Signe Lund Jensen

Fra Enhedslisten side har vi som noget nyt valgt indimellem at formulere nogle konkrete udvalgsforslag, som vi har ønsket drøftet i de respektive udvalg. Det har f.eks. været spørgsmålet om arbejdsvilkår for de ansatte, spørgsmålet om hvordan vi får sat fokus på de underprioriterede patientgrupper og forslag om en strammere kurs i forhold til hvidvask.

Den nye politiske ledelsesform har ligeledes medført en mere åben arbejdsform i forhold til det regionale budgetarbejde.  Et budgetarbejde som er under fortsat udvikling, og hvor vi også kan blive bedre til at spille ind.

 

Budgetforliget 2019.  Altid et spørgsmål om ”Skal – skal ikke”

Det er 2. gang i regionens historie, hvor Enhedslisten er gået med i et budgetforlig. Som omtalt i tidligere nyhedsbreve valgte Enhedslisten at gå med i budgetforliget for 2019.

Det gjorde vi med afsæt i at søge maksimalt indflydelse på regionens førte politik. Vi havde med afsæt i vores valgprogram og sundhedspolitiske program opstillet 19 konkrete budgetforslag med fokus på ar­bejdsvilkår for de ansatte, forebyggelse, lighed i sundhed, fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, fokus på de socialt udstillede og på underprioriterede patientgrupper, bæredygtighed og grøn omstilling, herunder spørgsmålet om kollektiv trafik og mobilitetsstrategi.

Vi fik efter 13 timers budget­forhandlinger i regionen samt­lige 19 budgetforslag indarbej­det i det endelige budgetforlig.

Vi havde forud for budget­forhandlingerne drøftet for­slagene i baggrundsgruppen, regionsbestyrelse og med de faglige organisationer.

Alt i alt var det et tåleligt regionsbudget, hvor der blev gjort op med den endelige grønthøstermodel, sat fokus på arbejdsforhold for de ansatte, og hvor de ansattes organisationer skal indkaldes til drøftelse om de ansattes arbejdsvilkår.

Der er dog også et men, og det er spørgsmålet om den kollektive trafik. Et spørgsmål som i den grad hører sammen med den førte lands­politik. En politik, som har betydet tilbagevendende forringelse af såvel den kommunale som den regionale kollektive trafik. En politik, som har betydet at region og kommuner er spillet ud mod hinanden.

Seneste indlæg om den kollektive trafik fra regionsrådsmødet d. 19.12-2019 kan ses på Enhedslistens hjemmeside.

Midlertidige udvalg under regionsrådet: udvalget vedr. værdibaseret styring, udvalget vedr. bæredygtig vækst, udvalget vedr. kollektiv trafik og udvalget vedr. demokrati og inddragelse.

Udvalget for kollektiv trafik er fremkommet med en række anbefalinger for fremtidens mobilitetsstrategi i Region Midtjylland samt de har udarbejdet en lille film omhandlende fremtidens mobilitetsstrategi i regionen:

Udvalget for demokrati og inddragelse er et udvalg, som Enhedslisten har foreslået med henblik på at udvikle demokratiet i regionen, såvel internt i Region Midtjylland i forhold til ansatte. Dette med henblik på et mere dynamisk samspil mellem politikere og embedsmænd og ansatte ude fra arbejdspladserne. Målet er ligeledes en bedre lydhørhed og inddragelse af borgerne i forhold til at udvikle regionens patient- og borgertilbud og arbejde med en aktiv medskabelse.

Udvalget for demokrati og inddragelse har udarbejdet nogle grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland. Det overordnede mål er at skabe en “inddragelseskultur” i Region Midtjylland, hvor borgerinddragelse er et naturligt element i regionens virke – og hvor borgerne oplever sig inddraget på en vedkommende måde. Region Midtjylland skal sætte et godt eksempel og skal stræbe efter at være landets førende region i forhold til inddragelse af borgere. I Region Midtjylland ønsker vi at sætte borgeren i centrum. Vi tror på, at inddragelse af borgernes viden og kompetencer er nødvendig for at skabe de helt rigtige tilbud for borgerne.

Forslag til grundprincipper for borgerinddragelser besluttes endeligt på regionsmødet i januar 2018

Else Kayser overtager formandsposten for det midlertidige udvalg for demokrati og samskabelse for perioden 2019.

  • Som en del af dette tiltag, skal der i foråret afholdes 3 offentlige møder om mobilitetsstrategi.
  • Der planlægges at involvere lokalbefolkningen i fremtidig planlægning af det kommende sundhedshus i Lemvig samt inddrage de ansatte i planlægningen af fremtidens sundhedsklinikker.
  • Desuden vil regionen arbejde på at involvere borgere og pårørende fra de sociale døgninstitutioner.
  • Der lægges i forbindelse med planlægning af ny sundheds- og hospitalsplan op til at der skal holdes nogle offentlige møder med henblik at høre borgernes synspunkter og forslag til kommende sundheds- og hospitalsplan.

Regionen strammer kursen i forhold til hvidvask

Grundet den seneste udvikling vedr. banker forhold til hvidvask af penge har Enhedslisten stillet et forslag om en stramning angående udbuds- og indkøbspolitik i Region Midtjylland.

Stramningen styrker vores muligheder for opsigelse af fremtidige kontrakter, som det fremgår af citatet nedenfor. Det er lykkedes at samle opbakning fra samtlige partier til stramningen.

“I løbet af en kontraktperiode kan der opstå en situation, hvor leverandøren bliver dømt for at overtræde en af de i udbudsloven opstillede obligatoriske udelukkelsesgrunde. Dette vil ikke i sig selv give regionen ret til at ophæve aftalen når først kontrakten er indgået, med mindre det specifikt står anført i kontrakten.
I forbindelse med kontraktindgåelsen med vinderen af regionens bankudbud, har administrationen derfor til hensigt at indføje en klausul i kontrakten, der giver mulighed for at ophæve kontrakten, hvis den vindende tilbudsgiver bliver omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som er anført i udbudsloven. Det betyder, at i fald den bank, der ender med at blive tildelt kontrakten, bliver dømt skyldig i eksempelvis hvidvask, så kan Regionsrådet beslutte, at regionen skal ophæve kontrakten med den pågældende bank”.

Regionsrådsarbejdet og det regionale nyhedsbrev

Vi må erkende at regionsrådsarbejdet ikke er det, der har højeste status i Enhedslisten. Det står lidt i mod­sætning til, at befolkningen faktiske har sat sundhedspolitikken meget højt på dagsordenen i forhold til den politiske prioritering.

Derfor skal der lyde en tak til nedsatte baggrundsgruppe, med hvem vi har drøftet de tilbagevendende regionsdagsordner.  Også tak til den nedsatte regionale trafikgruppe, hvor vi har holdt 5 møder i forgangne år, og hvor vi i det nye år går i gang med at udarbejde en fælles vision for en kommende regional mobili­tetsstrategi. Tak til de medlemmer, der har henvendt sig til os i regionsgruppen med relevante spørgsmål og som vi efterfølgende har kunnet rejse i regionen. Bliv endelig ved med dette!

Ønsker til det nye år kunne dog være, at sikre nogle flere såkaldte ”livliner” rundt fra respektive afdelinger og hvis viden vi vil kunne trække på i aktuelle spørgsmål i regionen.

Tak til de afdelinger som har inviteret os ud for at fortælle om det regionsarbejdet. Det drejer sig om Hol­stebro, Århus Øst, Viborg og Horsens, hvor vi har været 2 gange. Desuden er planlagt et møde i Århus Syd.  Vi vil meget gerne i det nye år rundt i flere afdelinger for at fortælle om regionsrådsarbejdet.

Regionsgruppen har som et nyt tiltaget valgt at sende en række nyhedsbreve ud til afdelingernes kontakt­personer, om hvad vi har arbejdet med. Meningen er at de skal videreformidles ude i afdelingerne. Vi ved det er svært.  Fremover vælger vi derfor at udsende et nytårsbrev og et sommerbrev ud til samtlige med­lemmer af Enhedslisten i Region Midtjylland.

 

Ny organisations-politisk sekretær i Region Midtjylland

Malte Bang har valgt at søge nye græsgange, nemlig et arbejde i højskoleverdenen.  Tak for din indsats som sekretær i Region Midtjylland.

Som ny regionssekretær er ansat Esben Skytte Christiansen. Esben starter 1. februar.

 

Kære Enhedsliste-medlemmer!

Som ny organisatorisk-politisk regionssekretær i Midtjylland, vil jeg gerne her præsentere mig. Egentlig er jeg københavner med stort K, men har i mit voksenliv boet en snes år på Frederiksberg, hvor jeg også blev politisk aktiv og organiseret, samt nogle år i Århus.

Har tilbragt lige så længe uden for landets grænser med studier i kunst, historie, filosofi, sprog og samfundsforhold samt med undervisning af unge og voksne, heraf fem år i europæiske romansksprogede lande, seks år i det russiske og ti år i det grønlandske. Har været medlem af Enhedslisten næsten fra starten. 

Har arbejdet med ledelse i det offentlige (skoleledelse) og i det private (forening), herunder politisk ledelse, virket som tolk og oversætter, sprogunderviser ved institutioner og virksomheder i ind- og udland, guide og rejsesekretær, international programsamarbejds-, projekt- og ngo-koordinator, fondssekretær og fundraiser.

Som regionssekretær ser jeg frem til at besøge alle afdelinger, hilse på jer medlemmer og høre om, hvilke centrale politiske og organisatoriske spørgsmål, I stiller jer hvert sted og drøfte deres mulige løsninger i den videre udvikling.

E-mail: esben.s@enhedslisten.dk

 

Bedste nytårshilsner

Else Kayser og Signe Lund Jensen