Skal der være brugerbetaling på ledsagelse for borgere med handicap?

Regeringen er kommet i modvind

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, MF, handicapordfører

Regeringen er heldigvis kommet i kraftig modvind i de igangværende forhandlinger om en revision af servicelovens bestemmelser om vilkårene for borgere med handicap og socialt udsatte. Et forslag, der helt grundlæggende ville rokke ved retssikkerheden for borgere med handicap og f.eks. fratage dem deres  retskrav på beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, har socialministeren heldigvis måtte opgive. Først og fremmest på grund af den stærke og velargumenterede modstand fra landets handicaporganisationer.

Det er glædeligt, at socialministeren ligesom sin forgænger har måtte droppe en undergravning af borgernes retskrav på en række områder, men faren for forringelser af vilkårene for socialt udsatte og borgere med handicap er langt fra drevet over. Et af de forslag, der tilsyneladende stadig er i spil ved forhandlingerne, er et forslag om at indføre muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.

Et betydeligt antal borgere med udviklingshæmning og hjerneskade er i dag ikke omfattet af servicelovens bestemmelser om en minimumsret til ledsagelse på 15 timer om måneden. Det er borgere, der har brug for socialpædagogisk bistand i forbindelse med ledsagelsen, der må undvære denne rettighed. Det er ganske urimeligt, og derfor er det også stærkt beklageligt, at regeringen før sommerferien afviste et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at udvide ledsagerordningen til også at omfatte denne gruppe. Socialministeren afviste forslaget ved at udskyde en stillingtagen i folketinget og i stedet nedsætte en arbejdsgruppe, der frem til februar 2017 skal analysere konsekvenserne af et retskrav på socialpædagogisk ledsagelse, ligesom arbejdsgruppen tilsvarende skal se på konsekvenserne af indførelse af en tilkøbsordning.

På den baggrund er det højst ejendommeligt, at forslaget om en tilkøbsordning indgår i de aktuelle forhandlinger, da der ifølge regeringen selv mangler analyser af forslagets konsekvenser. Det er også helt misvisende, når regeringen overhovedet kalder sit forslag en tilkøbsordning. Når en stor gruppe borgere med handicap i dag ikke har en klart defineret minimumsret til ledsagelse, så vil der for denne gruppe slet og ret være tale om brugerbetaling. Borgere der ellers ikke har mulighed for at komme uden for botilbuddet, vil skulle have pungen op for at få ledsagelse. Det er da hverken ret eller rimeligt.

Midtvejs i forhandlingerne om ændringer af serviceloven, har regeringen valgt at udelukke Enhedslisten fra forhandlingerne ved at flytte dem over i den såkaldte satspuljekreds, hvor Enhedslisten ikke er med. Det er dybt beklageligt, at vi på den måde er skubbet væk fra forhandlingsbordet, men det vil være endnu mere beklageligt, hvis regeringen kommer igennem med at indføre brugerbetaling for ledsagelse i stedet for at sikre en minimumsret på ledsagelse til alle borgere med handicap.