Svar til FH om besparelser

Enhedslisten

Region Midt 

ved Else Kayser og Henrik Qvist

Århus d. 20.9-23

Til FH, Region Midtjylland

ved Gert Ringgaard og Søren Qvist

Vedr. jeres henvendelse vedr. besparelser på Arbejdsmedicinsk klinik.

Tak for jeres henvendelse om besparelser på arbejdsmedicinsk klinik. Dejligt at høre fra jer.  Den bebudede besparelse på det arbejdsmedicinske område er desværre en ud af mange, hvis gennemførelser vil få mærkbare konsekvenser på mange områder.

Forslag som vil føre til sundhedsfaglige og serviceforringelser for borgerne, og som vil føre til afskedigelser, herunder på det administrative område, som besluttet af regeringen.

Som vi siger i Enhedslisten: Regionerne har fået ”nogle sko, der er for små” som vil føre til at fødderne klemmes. Enten må skoene blokkes ud, eller også må de byttes til nogle mere ”passende sko”.  Vi har peget på, at forhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner bør genåbnes, og det må drøftes, hvordan der kan etableres nogle sammenhængende flerårige budgetter, fremfor den ”del og hersk” politik, som regeringen med sundhedsministeren i spidsen lægger op til. 

Vi har af landets statsminister og finansminister fået at vide, at vi står med en meget stærk økonomi. Umiddelbart efter indgåelse af budgetaftalen mellem Danske Regioner og regeringen meldte regeringen ud, at der var fundet et råderum på 16 milliarder. Dette råderum er siden øget yderligere med flere milliarder. Samtidig kan vi så høre, at regeringen bebuder skattelettelser. 

Det hænger ikke sammen. Regeringen lægger desværre op til en omfordeling af de fælles skabte samfundsværdier. Regionerne og kommunerne står som forvaltere af vores fælles velfærdssamfund, som tabere sammen med flertallet af landets borgere. 

Enhedslisten har for 1. gang i 5 år valgt at stå udenfor budgetforliget i regionen. Vi kan ikke stå model til massive fyringer af de ansatte, samtidig med et tiltagende presset personale, tiltagende lange ventelister til behandling, og tiltagende flere og flere opgaver, der sendes ud på privathospitalerne, hvilket sætter hospitalernes økonomi under yderligere pres.

Med budgetrammen for 2024 skal regionen ud og finde besparelser på 240 millioner. Besparelser som kommer oven i de aktuelle budgetproblemer på 2023 budgettet, som betyder at hospitalerne er blevet pålagt at finde besparelser mellem 400-500 millioner kroner i år. Det vil føre til varslede fyringer af ansatte med udgangen af 2023.

Årsagen til aktuelle situation skal bl.a findes i de mange års krav om produktivitetstigninger, en stigende brug af sundhedsydelser, inflationen, de stigende medicinpriser og et øget brug af alment praktiserende læger samt øgede udgifter til vikarer, over-og merarbejde og sidst men ikke mindst en helt utilstrækkelig økonomiaftale for 2024 mellem Danske Regioner og regeringen.

Vedr. budgetforhandlinger for 2024 har Enhedslisten stillet en lang række forslag om at investere i bedre normeringer, fremfor øget brug af vikarer og overarbejde. Vi ønsker at få de ansatte, der har forladt sundhedsvæsenet, tilbage.  Vi har ønsket at investere i personale, da vi ved, at et stort personaleflow ”koster kassen” og tab af viden. 

Vi har peget på en række tiltag, der kan bidrage til den nødvendige transformation af sundhedsvæsenet med henblik på  en bedre balance mellem opgavevaretagelse, ressourcer og bæredygtighed.  Vi har peget på forebyggelse og sundhedsfremme, og har foreslået et øget brug af det såkaldte ”Vælg klogt” initiativ for at minimere overflødige undersøgelser og behandlinger. Vi har peget på øget brug af friklinikker fremfor brug af privathospitaler., og endelig har vi  peget på en øget og forebyggende indsats overfor socialt udsatte, herunder styrkelse af  psykiatrien. 

Det er glædeligt, at I som faglige organisationer reagerer på forringelse af de arbejdsmedicinske afdelinger, men fokus bør derudover også lægges på den geografiske og sociale ulighed i sundhed, og ulighed mellem diagnoser. Her kommer det arbejdsmedicinske aspekt også ind. Den kortuddannede eller ufaglærte dør desværre stadig langt tidligere og har langt færre gode leveår end den veluddannede. 

Venlig hilsen

Else Kayser og Henrik Qvist, regionsrådsmedlemmer for Enhedslisten, Region Midtjylland.