Valgprogram 2021

Et retfærdigt og bæredygtigt Midtjylland for alle

Herunder kan du læse vores valgprogram – vores valggrundlag – for Regionsrådsvalget i november 2021. Det er den politik, og den udvikling, vi i Enhedslisten i Region Midtjylland kæmper for.

Hent valgprogrammet 2021


Uligheden i Danmark er steget markant de seneste årtier og mange års mangelfuld finansiering har udhulet den offentlige sektor. Det har også sat sine spor i Region Midtjylland. Der findes markante forskelle og uligheder i sundhed, uddannelse og arbejde mellem dem, der har mindst og dem, der har mest, og mellem dem, der bor i de større byer og dem, der bor i resten af regionen.

Udhulingen af vores fælles velfærdssamfund har medført et enormt pres på sundhedsvæsenet og forringende arbejdsvilkår for de ansatte. Det har samtidig banet vejen for privatisering, eksempelvis af sundhedsfaglige ydelser, hvor kapital- og virksomhedsejere har øjnet et nyt marked. En øget markedsgørelse vil medføre større ulighed i befolkningens adgang til et sundt og godt liv og vil medføre stigende utryghed blandt almindelige mennesker og i lokalsamfundene. Det vil Enhedslisten modgå. I stedet vil vi på regionsplan arbejde for en mere lige adgang til sundhed, uddannelse, jobs og kultur og et levende og inddragende demokrati.

Udviklingen i regionen skal ikke koncentreres i enkelte større byer. Vi skal have en sammenhængende og retfærdig udviklings- og landdistriktspolitik for hele regionen, hvor også de mindre byer og landdistrikter kommer med. Enhedslisten arbejder for at skabe en udvikling i regionen præget af større lighed, nærhed og tryghed.

I spørgsmålet om den truende klimakrise skal regionen omsætte de internationale klimamål til konkrete omsættelige hverdagsmål så regionen kan bevæge sig mod CO2 neutralitet i 2030. Der skal stilles strenge krav til alle leverandører, alle fremtidige investeringer skal være grønne og regionen skal gå forrest med grøn jobskabelse og en omfattende plan for genopretning af naturområder. Samtidig må og skal den grønne omstilling være social retfærdig.

Enhedslisten mener, at regionen skal spille en større politisk rolle og have flere ansvarsområder i forhold til borgere, koordinering og planlægning. Vi er imod, at regionens midler bliver fastsat centralt fra og mener i stedet, at regionsrådet skal have større demokratisk indflydelse på, hvordan midlerne fordeles på regionens budget. På landsplan arbejder vi for at afskaffe budgetlovens snævre økonomiske rammer, der udgør en stor barriere for, at kommuner og regioner kan håndtere de udfordringer, Danmark står overfor i de kommende år.

Vi vil have en region, der går forrest med at løse tidens største udfordringer med stigende ulighed og klimakrise. Det skal regionen gøre ved at understøtte samarbejdet stat, kommuner, civilsamfund og borgere imellem for at vende de sidste mange års udvikling og sætte gang i en social retfærdig og grøn omstilling. Ud fra vores grundprincipper om lighed, velfærd, demokrati og bæredygtighed arbejder vi for at skabe en Region Midtjylland for alle.

Vi ønsker at fortsætte ud af nogle af de trædesten som Enhedslisten har bidraget til i de seneste valgperioder: Begyndende genopretning af de mange års nedskæringer på vores hospitaler, på de sociale institutioner, og indenfor det regionale område, fastholdelse af opgaver som eks. hospitalsvaskeri eller offentligt apotekervirksomhed, hjemtagning af opgaver fra private aktører – det gælder eks. det præhospitale område, service- og rengøring, samt opgaver fra private hospitaler og private specialklinikker, fastholdelse af sociale institutioner i regionalt regi, og videreudvikling af indsatsen vedr. bæredygtighed og grøn omstilling.
 

Lighed og tryghed sundhed

Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom.  Sundhedspolitik omfatter både befolkningens muligheder for at leve et sundt liv og sundhedsvæsenets muligheder for at forebygge og behandle sygdomme og lidelse. Enhedslisten går derfor ud fra et helhedssyn på menneskets sundhed og på sammenhæng mellem samfundsforhold og sundhed. Vi arbejder for lighed i sundhed, både når det gælder økonomisk formåen, og når det gælder mulighederne for at komme til orde og blive hørt i spørgsmål om lige adgang til pleje, behandling og rehabilitering.

Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer. Der bliver i de kommende år flere ældre og flere med kroniske og mange samtidige sygdomme. Sammen med de stærkt stigende udgifter til medicin samt nye teknologiske muligheder, bidrager det til et øget økonomisk pres på sundhedsvæsenet.

Sundhedssektoren og dens medarbejdere udfører hver dag et uundværligt arbejde. Men mange år med utilstrækkelig finansiering betyder, at personalet i dag løber hurtigere og er mere pressede end nogensinde. Undersøgelser viser, at mange af de ansatte er i tvivl om, hvorvidt de i fremtiden ønsker at fortsætte deres arbejde i sundhedsvæsenet. De føler sig ikke værdsat, fagligt eller økonomisk. Udfordringen bliver at fastholde den nuværende arbejdskraft, og samtidig sikre, at det stigende behov for mere arbejdskraft i sundhedsvæsenet bliver dækket.

Manglende uddannelseskapacitet indenfor en række sundhedsfag er en stor udfordring i forhold til at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft til at løfte fremtidens mange sundhedsfaglige udfordringer. Ikke mindst den enorme udfordring COVID-krisen efterlader. Regionen skal øge uddannelseskapaciteten inden for alle fagområder.

Enhedslisten arbejder for et offentligt og demokratisk styret sundhedsvæsen med høj faglighed og godt arbejdsmiljø. Høj faglighed og godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for gode og effektive patientforløb, og det danner grundlag for at kunne fastholde og rekruttere dygtigt personale til området.

Vi ønsker en markant forbedring af vores sundhedsvæsen med udviklingen af et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen, der skaber tryghed for den enkelte borger. Det skal ske gennem oprettelse af lokale sundheds- og psykiatrihuse, hvor borgere kan få foretaget diagnosticering og behandling, som ikke i dag kræver egentlige hospitalstilbud. Samtidig ønsker vi, at regionshospitalerne løbende øger mulighederne for at diagnosticere og behandle tættere på borgeren. Endelig ønsker vi, at sundhedsvæsenet bl.a. gennem anvendelse af moderne kommunikationsteknologi – herunder teknologi, der stilles til rådighed for borgerne i sundhedshusene – knyttes stadig tættere sammen.

Et stærkt offentligt og demokratisk styret sundhedsvæsen skal være gennemskueligt for den enkelte borger. Patienter og pårørende skal mødes i øjenhøjde og tilbydes den bedste behandling. Det skal gælde for alle borgere i regionen. Vi skal have et sundhedsvæsen, der skaber grundlæggende tryghed for alle uanset indkomst og bopæl. Enhedslisten er modstandere af markedsgørelse og privatisering af sundhedsvæsenet, og vi vil fortsat arbejde for at fastholde et offentligt finansieret, styret og ledet sundhedsvæsen, hvor alle ydelser er en del af de offentlige kerneydelser.

I den kommende valgperiode vil Enhedslisten derfor konkret arbejde for

 • At der sker en genopretning af regionernes økonomi efter mange års underfinansiering. Dette skal ske på tværs af regionerne og i samarbejde med Enhedslistens folketingsgruppe, patientorganisationerne og de faglige organisationer.
 • At fordelingen af de økonomiske resurser tager højde for befolkningens udvikling og sammensætning i regionen.
 • At der er tilstrækkelige resurser til alle, der har brug for behandling og pleje, og at der gives mulighed for at behandle folk forskelligt for at skabe lige muligheder for et godt resultat og sikre lighed i sundhed i hele regionen.
 • At sundhedsvæsenet i regionen både rummer tilbud om nærhed og om høj specialiseret behandling og forskning. Regionsrådet skal i samarbejde med kommunerne lægge de overordnede rammer for samarbejdet, således at det fremtidige sundhedsvæsens nære sundhedstilbud af høj kvalitet kan udvikles og udbygges i et samspil med de lokale sundheds- og psykiatrihuse, de specialiserede hospitalsafdelinger, universitetshospitalet m.fl. Hvis dette skal lykkes, kræver det et opgør med kassetænkningen mellem region, almen praksis og kommunerne.
 • At regionen i samarbejde med kommunerne opretter sundheds- og psykiatrihuse, hvis sundhedstilbud skal afspejle lokalbefolkningens behov for sundhedsydelser. Grundtilbud kan bestå i initiativer for almindelig sundhedsfremme, almen praksis, offentlige speciallægeklinikker, skadeklinikker, røntgen, fælles kommunale/regionale psykiatriske tilbud, ergo- og fysioterapi, jordemødre-konsultationer, rehabilitering, blodprøvetagning og hjemmepleje og sundhedspleje.
 • At sundheds- og psykiatrihusene får en koordinerende rolle i samspillet mellem hospitalerne, kommunerne, almen praktiserende læger og speciallæger. Nogle kommuner vil have behov for flere sundheds- og psykiatrihuse, og ikke alle huse vil nødvendigvis have samme tilbud. Det afgøres af lokalbefolkningens behov og sundhedstilstand herunder adgang til de relevante hospitalsydelser.
 • At der sikres et øget samarbejde mellem den sundhedsfaglige og den social- og psykiatrifaglige indsats.
 • At der gøres op med underdiagnosticeringen af alvorlige somatiske sygdomme.
 • At der på regionalt niveau sikres lægedækning i almen medicin i lægehuse og sundhedscentre. Enhedslisten er modstandere af partnerskabsklinikker, eller såkaldte stråmandsklinikker. Hvor det ikke er muligt med dækning via almen praksis, må regionen sikre lægedækning via eksempelvis regionale klinikker, satellitklinikker eller licensklinikker med ansættelse af speciallæger i almen medicin.
 • At regionen i samarbejde med kommunerne sikrer en fælles kommunal og regional udadgående og opsøgende indsats over for socialt udsatte grupper, eksempelvis sundhedsbusser og tandlægeydelser til forsorgshjem og væresteder mm.
 • At fastholde regionens kurs med stop for markedsgørelse og privatiseringer, og at relevante opgaver tages hjem på offentlige hænder. Vi opfatter opgaver som håndværk, service- og rengøring og administrative opgaver som regionale kerneområder.
 • At der med afsæt i erfaringerne fra Covid 19 sættes øget fokus på infektionshygiejne og en opgradering på rengøring og hygiejne på hospitaler og sociale institutioner. Dermed mindskes risikoen for infektion.
 • At der sikres midler til uddannelse, forskning og udvikling for alle faggrupper i regionen.
 • At der med afsæt i regionens vedtagne borgerprincipper arbejdes på at udvikle demokratiet og borgerinddragelsen i hele regionen. Enhedslisten foreslår, at der iværksættes projekter hvor regionsrådet i samspil med lokale byråd afholder fælles debatmøde med borgerne om velfærdsspørgsmål om eks. sundhedsydelser, sundheds og psykiatrihuse, uddannelsespolitik, grøn omstilling, kollektiv trafik.
 • At den kommende regionale indvandrermedicinske klinik får en udgående funktion med et samarbejde med borgerforeningerne for borgere med anden etnisk baggrund.
 • At de arbejdsmedicinske klinikker styrkes så den kliniske hjælp til borgere ramt af nedslidning på grund af hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø opprioriteres. Derudover er der behov for øget prioritering af den arbejdsmedicinske forskning, som kan bidrage til viden om arbejdets indflydelse på fysisk og psykisk velbefindende, og med interventionsundersøgelser afdække muligheder for forebyggelse af nedslidning.
 • At der sikres balance og sammenhæng i regionen, så alle borgere i hele regionen sikres lige adgang til sundhedsvæsenet. Hospitalsstrukturen fastholdes med regionshospitalerne med akut modtagelse og med varieret lægefaglige speciale tilbud og Århus Universitetshospital som vestdansk kraftcenter.
 • At regionen forpligtes til at øge sin indsats med at oplyse og informere alle borgere i regionen om deres muligheder og rettigheder med hensyn til adgangen til de rette sundhedsfaglige ydelser herunder ikke mindst hele rehabiliteringsområdet, som også omfatter oplæring i, hvordan man kan lære at leve med kronisk sygdom.
 • At regionen forpligtes til at fastholde og udbygge et stærkt samarbejde med Aarhus Universitet med henblik på at sikre Region Midtjyllands sundhedsvæsen en topplacering i national og international sammenhæng.
 • At regionen sætter øget fokus på sårbare og underprioriterede patientgrupper

 

Nye veje i psykiatrien

Den mentale sundhed blandt danskere er forværret i løbet af de sidste 10 år. I dag er psykisk sygdom blandt de største folkesygdomme. Hver 10. dansker har en diagnosticeret psykisk sygdom. Det svarer til 580.000 danskere. I løbet af de sidste 10 år er andelen af voksne med diagnosticeret psykisk sygdom steget fra 11% til 14%, med den største stigning hos de 18-22-årige. Hver 3. får en psykiatrisk diagnose i løbet af livet. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) vurderer, at 78% af socialt udsatte borgere lider af psykisk sygdom i større eller mindre grad. Samtidig er antallet af psykiatriske senge faldet med næsten 400 i perioden fra 2007-2018, og medarbejderne skal klare 20% flere patienter. Den socialpsykiatriske indsats i kommunerne har samtidig været udsat for løbende besparelser.

En samfundsudvikling præget af stigende utryghed og vanskelige fremtidsudsigter for mange unge samt udviklingen af en problematisk præstationskultur bidrager til at stadig flere unge oplever problemer med det psykiske helbred. I dag har op mod 15% af børn og unge været i psykiatrisk behandling, når de fylder 18 år.

En forbedring af danskernes mentale helbred kræver en udvikling henimod et inkluderende og solidarisk samfund, hvor alle har ret til gode liv med meningsfulde relationer, økonomisk sikkerhed og gode levevilkår.

Enhedslisten mener, at regionen skal gå forrest med at skabe en anden vej i psykiatrien udvikling, og i den kommende valgperiode arbejder vi særligt for

 • At bekæmpe ulighed i sundhed. I dag rammes personer med psykisk sygdom særligt hårdt. Dødeligheden er højere. Den forventede levetid blandt kvinder med psykiske lidelser er ca. 17 år kortere end den øvrige befolkning og den er ca. 22 år kortere for mænd med psykiske lidelser.
 • At livsstilssygdomme forebygges, og at der sikres systematisk genoptræning efter alvorlige sygdomsperioder hos psykiatriske patienter.
 • At der etableres en tidlig og faglig effektiv indsats over for de unge sårbare og deres familier, så langt flere får kvalificeret hjælp og støtte. Region Midtjylland skal sammen med de midtjyske kommuner være førende i den integrerede højkvalitetsbehandling af de sårbare unge.
 • At Børne-og Ungepsykiatriens udadgående funktion overfor de særligt sårbare unge styrkes, så de i større omfang kan behandles i eget hjem.
 • At samarbejdet mellem kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR), Børne- og ungdomspsykiatrisk hospital og relevante uddannelsesinstitutioner styrkes med henblik på en optimeret indsats over for sårbare børn og unge og deres familier. At tilbuddet af den psykologiske og psykoterapeutiske non-farmakologiske behandling øges.
 • At de kreative og musiske aktiviteter og lignende for patienterne prioriteres og styrkes
 • At anvendelsen af forskellige former for tvang i størst muligt omfang mindskes, og herunder sikre gennemførelse af de gode erfaringer med “bæltefri afdelinger” og konfliktforebyggelse.
 • At livsstilssygdomme forebygges, og at der sikres systematisk genoptræning efter alvorlige sygdomsperioder hos psykiatriske patienter.
 • At der etableres en tidlig og faglig effektiv indsats over for de unge sårbare og deres familier, så langt flere får kvalificeret hjælp og støtte. Region Midtjylland skal sammen med de midtjyske kommuner være førende i den integrerede højkvalitetsbehandling af de sårbare unge.
 • At Børne-og Ungepsykiatriens udadgående funktion overfor de særligt sårbare unge styrkes, så de i større omfang kan behandles i eget hjem.
 • At samarbejdet mellem kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR), Børne- og ungdomspsykiatrisk hospital og relevante uddannelsesinstitutioner styrkes med henblik på en optimeret indsats over for sårbare børn og unge og deres familier.
 • At tilbuddet af den psykologiske og psykoterapeutiske non-farmakologiske behandling øges.
 • At de kreative og musiske aktiviteter og lignende for patienterne prioriteres og styrkes
 • At anvendelsen af forskellige former for tvang i størst muligt omfang mindskes, og herunder sikre gennemførelse af de gode erfaringer med “bæltefri afdelinger” og konfliktforebyggelse.
 • At den dobbelte udfordring for psykisk syge med misbrug løses ved, at der arbejdes for sammenhængende løsninger, uanset hvor behandlingen er placeret.
 • At der skabes udtrapningsklinikker, hvor borgere kan få hjælp til at ned- eller udtrappe psykofarmaka, så bivirkninger og utilsigtede virkninger ophører.
 • At socialpsykiatrien tilføres kvalitet og ressourcer, så der kan være en glidende og ubrudt overgang, hvor der er behov for specialiseret social indsats efter udskrivning.
 • At varende bæredygtige løsninger prioriteres til fordel for kortvarige pulje projekter.
 • At relevant forskning for psykiatrien prioriteres og styrkes i sin helhed.
 • At psykiatrien bliver en del af sundhedshusene, når det er relevant.
 • At der oprettes et tilstrækkeligt antal sengepladser på de psykiatriske afdelinger

 

Fart på den grønne omstilling

Vi står midt i klimaforandringer, der har store konsekvenser verden over. Alt peger på, at effekterne vil blive katastrofale, hvis vi ikke handler nu. I hele verden og også Danmark ser vi allerede voldsomme vejrfænomener med storme, orkaner, massive regnmængder afløst af tørkeperioder, der har store konsekvenser for mennesker, dyr og biodiversitet. Vi lever fortsat i et samfund fokuseret på snæver økonomisk vækst og profit. På miljøområdet kan der dagligt iagttages konsekvenserne af de negative miljøpåvirkninger f.eks. i forhold til forurening af vores dyrebare grundvand.

Klimakrisen udgør en trussel både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Det er afgørende, at vi handler nu. Derfor har Enhedslisten udarbejdet en omfattende plan for en social retfærdig grøn omstilling for hele landet. Vi ønsker et samfund, der ikke er fokuseret på snæver økonomisk profit, men på øget livskvalitet for alle mennesker. Et samfund, hvor det ikke er markedets men almindelige menneskers og naturens behov, der er vigtigst. I Regionen presser vi på for at gennemføre en social retfærdig grøn omstilling. Heldigvis har et flertal lyttet og der er allerede igangsat flere initiativer med grønne løsninger, men vi er langt fra i mål endnu. Enhedslisten mener, at Regionen kan og skal opfylde målet om 70 % CO2 reduktion og yderligere arbejde for CO2 neutralitet i 2030. Et vigtigt middel til at nå det mål er en omfattende reduktion af ressourceforbruget af varer og tjenesteydelser i regionen.

Indsatsen skal intensiveres og vi vil i den kommende valgperiode arbejde for at Region Midtjylland går forrest i en hurtigere gennemførelse af en socialt retfærdig og grøn omstilling. Derfor skal regionen indtage en koordinerende og inspirerende rolle i klimamiljø og ressourceindsatsen. Indsatsen går både på tværs af kommuner, civilsamfund, virksomheder og borgere i hele regionen. Tilsvarende den koordinerende og inspirerende indsats vil enhedslisten fremme den forskningsmæssige indsats, for at bidrage yderlige til at finde svar på udfordringerne.

I den kommende valgperiode, vil Enhedslisten særligt arbejde for

 • At regionen skal reducere ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimaaftryk fra de produkter, regionen bruger.
 • At regionen arbejder på forebyggelse af affald, mere genbrug og øget krav om mulighed for genanvendelse og derved fremme den cirkulære økonomi.
 • At stille krav til og styrke muligheden for cirkulære principper fremmes i regionens indkøbspolitik, både i forhold til produkters levetid, deres mulighed for at blive repareret og materialernes genanvenbarhed samt miljømæssige effekt og CO2 aftryk.
 • At samarbejde aktivt med leverandørerne for at stimulere fremstilling af produkter, der lever op til regionens krav.
 • At alle fremtidige investeringer i regionen skal vægtes med fokus på deres positive effekt på den grønne omstilling og klima- og ressourceaftrykket.
 • At regionen reducerer klimaaftrykket fra transport af varer, patienter og medarbejdere massivt ved at fremme initiativer om at køre så lidt som muligt og ved hurtigst muligt omstille til grønne drivmidler, fortrinsvis brint og el. Brug af biobrændsel er kun acceptabelt i en overgangsperiode.
 • At Regionen prioriterer at bruge vedvarende energi til driften af regionens hospitaler, institutioner mm. og dermed understøtte omstillingen til et samfund, som ikke bruger fossile brændsler.
 • At Regionen går forrest i fremme biodiversitet ved at anlægge vådområder og vilde blomsterrige områder på Regionens grundarealer.
 • At færdiggøre kortlægningen af forurenede grunde – og at den følgende oprydning sker hurtigere. Og det gælder ikke mindst de store gamle forureninger, som Høfde 42 mm.
 • At indføre cirkulære principper i forhold til udbud af nybyggeri, vedligeholdelse og evt. nedrivning.
 • At nedsætte forbruget af- og genbruge så mange råstoffer- forstået som materialer fra grusgravene- som muligt, og at erstatte nogle råstoffer med andre materialer.
  Regionen skal presse på for en markant statslig afgift på råstofferne gennem en råstoffond. Fonden kan bruges til at finansiere kompensation til borgere, som kommer i klemme når en grusgrav etableres i baghaven, kommuners udgifter til trafiksikre tiltag og grundvand, og kompensation ved samfundsovertagelse af området efter gravningen.

 

Det specialiserede socialområde

Alt for mange børn, unge og voksne med særlige behov oplever, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Enhedslisten arbejder for, at alle borgere, der har specielle behov, skal kunne visiteres til et tilbud, der er individuelt afpasset borgerens behov.

Som følge af kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne store dele af det specialiserede socialområde fra de gamle amter, og der blev indført en markedslignende model for køb og salg af tilbud. Enhedslisten, flere andre politiske partier samt en lang række faglige organisationer og brugerorganisationer udtrykte bekymring for både tab af viden og en afspecialisering, der i værste fald ville gå ud over de borgere, der har behov for en specialiseret socialpædagogisk indsats.

I de 14 år, der er gået, står det klart, at det, der dengang blev advaret imod, i vid udstrækning viser sig at være korrekt. Afspecialiseringen er blevet en realitet, og mange tilbud i både kommuner og regioner er blevet nedlagt. Samtidig må mange borgere med behov for en specialiseret indsats, ikke mindst på handicapområdet, bruge både energi og tid på at få opfyldt selv de mest basale behov. Borgernes retssikkerhed er derved i stor risiko for at blive truet.

I løbet af sommeren 2021 kommer regeringens evaluering af hele det specialiserede sociale område. Enhedslisten håber og forventer, at denne evaluering vil medføre en yderligere afklaring af driften og udviklingen af området.

Enhedslisten mener, at større dele af det specialiserede socialområde bør drives af regionen. Områder som eksempelvis autisme, udviklingshæmning, hjerneskadeområdet eller sammensatte og komplekse sociale og psykiatrinære problemstillinger stiller store krav til at fastholde og udvikle specialiseret faglig viden.

Region Midtjylland driver allerede en række specialiserede sociale tilbud til både børn, unge og voksne, men ansvarsområdet bør udvides. Det er nemlig regionen, der har de største muligheder for at fastholde og udvikle den højt specialiserede faglige viden, der er behov for, og som efterspørges af kommunerne.

Enhedslisten vil i den kommende valgperiode arbejde for:

 • At der investeres tilstrækkelig økonomi i udviklingen af det specialiserede sociale område.
 • At der arbejdes målrettet for rekruttering og fastholdelse af fagligt kvalificeret personale.
 • At der afsættes de fornødne midler til at sikre efter- og videreuddannelse af personalet.
 • At ansvaret for det specialiserede socialområde i højere grad placeres i regionerne.
 • At der arbejdes på en reform af den nuværende markedslignende finansieringsmodel.

 

Erhverv og arbejde

De store udfordringer i de kommende år bliver at genoprette de mange tabte arbejdspladser efter COVID-krisen, sikre at jobskabelsen ikke koncentreres i de større byer, og at den bidrager til den nødvendige grønne omstilling. I Enhedslisten mener vi, at tiden er inde til en ny erhvervspolitik, der sigter mod fuld beskæftigelse, en mere lige og bedre lokalforankret jobskabelse og bæredygtige løsninger på klimakrisen. Vi mener derfor, at regionen skal have erhvervsfremme- og udvikling som et ansvarsområde.

I Enhedslisten mener vi, at regionen skal gå forrest med at skabe gode og grønne jobs for fremtiden, der giver tryghed og som er forankret i de midtjyske lokalsamfund. Jobskabelsen skal ikke drives af store internationale selskaber, der ikke betaler skat i Danmark, men af små og mellemstore midtjyske virksomheder på danske overenskomster og arbejdsvilkår. I Enhedslisten mener vi, at regionen skal fremme et erhvervsliv, der er bedre forankret i lokalsamfundene og giver større nærhed. Regionen skal gennem hjælp og sparring gøre det nemmere at oprette lokale socialøkonomiske og demokratiske virksomheder, kooperativer og andre former for lokalt medeje.

I den kommende valgperiode, vil Enhedslisten arbejde for

 • At der gennem forbedrede og nye arbejds- og sociale klausuler sættes krav om arbejde på danske overenskomstmæssige vilkår, når der udbydes opgaver. Social dumping er et udbredt problem i Danmark, og selvom Region Midtjylland har gjort meget på dette område, ser vi desværre stadigvæk eksempler herpå. Der skal derfor iværksættes en større kontrolindsats for at sikre, at arbejds- og sociale klausuler overholdes.
 • At regionen i sin indkøbspolitik fokuserer på at skabe arbejdspladser inden for regionen ved at satse på og fremme lokale leverandører og virksomheder. At regionen i særlig grad fremmer demokratiske, socialøkonomiske og grønne virksomheder ved at forpligte sig til at vælge sådanne til udbudsopgaver, hvis det er muligt. I stedet for at sikre den laveste pris skal der satses på en mere langsigtet
  strategi, der kan skabe en bæredygtig og lokalforankret økonomi.
 • At regionen faciliterer de mindre erhvervsdrivende i at gå sammen i udbud. Regionen skal særligt arbejde for at fremme de små og mellemstore virksomheder i stedet for de store internationale koncerner.
 • At erhvervshus Midtjylland bringes under regionens ansvarsområde og udvides så der etableres flere lokale iværksætterhuse i hele regionen med fokus på demokratisk, socialøkonomisk og grøn innovation.

 

Kultur

I Enhedslisten mener vi, at kultur er vigtig for velfærd og demokrati, og at alle mennesker har ret til en fritid med et rigt kulturliv. Her i Region Midtjylland arbejdes der målrettet med kultur og det er vigtigt for Enhedslisten, at disse indsatser fordrer en god og lige adgang. Det gælder kulturinstitutioner såvel som lokalt forankrede kulturprojekter, der er med til at udvikle og holde gang i landdistriktsområderne.

I en lang årrække har der været store besparelser på kulturområdet, b.la. i form af forringelser af statsstøtten. Det har medført at institutioner i højere grad har været afhængige af midler fra private fonde. I Enhedslisten mener vi, at denne model ikke er holdbar. Det skal ikke være op til private fonde at udvælge hvilke kulturprojekter, der skal føres ud i livet. Derimod skal den kultur, der formidles og udøves afspejle, hvad der er i befolkningens interesse. I dag koncentreres de fleste offentlige kulturtilbud i høj grad i de større byer, hvorved det bliver op til de mindre byers borgere selv at organisere kulturelle tiltag. Vi vil modarbejde denne form for kulturelle ulighed og fremme et demokratisk og folkeligt kulturliv, hvor alle har mulighed for at deltage. Vi mener at Region Midtjylland som instans, skal være koordinerende i forhold til kulturprojekter, samt være sparringspartner i forhold til udvikling af bæredygtige kulturinsatser.

I den kommende valgperiode vil Enhedslisten arbejde for

 • At arbejdet med kultur bliver alsidigt og har fokus på en bred kulturforståelse – ikke oplevelsesøkonomi og turisme.
 • Bæredygtige projekter der har fokus på sin lokalbefolkning og dens sammensætning.
 • Indsatser og støtteordninger der giver kommunerne incitament til at udflytte arrangementer og andre kulturtiltag til de mindre byer.
 • Ungekulturindsatser der tager højde for de unge, der er i området, og ikke altid udelukkende har fokus på gymnasieelever.
 • At kultur og kunst gerne skulle gennemsyre hele regionens arbejde.
 • Imod koncentration af kulturindsats i Aarhus for en mere sammenhængende kulturpolitik geografisk.
 • At gøre folk mere aktive med både fokus på fysisk og mental sundhed, samt sammenkoble kulturen med det sociale arbejde.
 • At flere museer skal have tilknyttede skoletjenester, der udvikler og danner vores folkeskolelever.
 • Mere lige muligheder for alle børn og unges afgang til kultur- og musikskolerne.

 

Uddannelse

Alle mennesker har ret til en god uddannelse, ikke kun de rigeste og ikke kun de, der bor i de større byer. Uddannelse giver adgang til demokratisk deltagelse i samfundslivet, fremmer gode jobs og øger sammenhængskraften i samfundet. De sidste mange års uddannelsespolitik har desværre skabt store uligheder i befolkningens adgang til gode uddannelser. Underfinansiering går ud over kvaliteten af undervisningen, elevernes trivsel og undervisernes arbejdsmiljø. Konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne har medført en problematisk koncentration i bestemte områder, særligt i de større byer. Enhedslisten arbejder for at give alle i Midtjylland lige muligheder, hvor det hverken er pengepung eller bopæl, der bestemmer om man kan få en uddannelse af høj kvalitet. For at nå det mål mener vi, at regionen skal påtage sig en langt mere koordinerende og politisk styrende rolle.

I den kommende valgperiode vil Enhedslisten arbejde for

 • At sikre kvaliteten på alle ungdomsuddannelser.
 • Mere fokus på bedre trivsel for børn og unge og en tidlig indsats med vejledning og psykologhjælp.
 • Bevarelse af de små lokale uddannelsesinstitutioner, der er så vigtige for lokalsamfundene.
 • Mere politisk koordinering frem for at lade adgangen til uddannelse bestemme af markedskræfterne.

 

Mobilitet og kollektiv trafik

Enhedslisten ønsker at løse fremtidens udfordring med mobilitet med miljørigtige og fælles løsninger. Vi ønsker en billig, fleksibel og klimavenlig kollektiv trafik. Vi ønsker elektrificering af jernbanenettet, et fleksibelt busnet med eldrevne busser samt prisbillige flexture med eldrevne biler.

Vi er modstandere af fortidens løsninger, såsom Kattegatforbindelsen og andre større motorvejsprojekter. Sådanne projekter vil kun øge den individuelle biltrafik og give kraftige klimabelastninger, både under anlægget og når de tages i drift. De er også ødelæggende for naturen og biodiversiteten – samt giver støj og forurening for tusinder af mennesker. Det anslås, at Kattegatforbindelsen vil koste op mod 160 milliarder kr. (inden budgetoverskridelserne). Forskning viser, at megaprojekter bliver 9 ud af 10 gange dyrere, samtidig med det bliver forsinket. Tænk hvor meget velfærd, miljø og biodiversitet vi kunne få for de penge!

Den kollektive trafik er vigtigt for et sammenhængende Midtjylland. Det er afgørende for, om befolkningen har mulighed for at rejse inden for og mellem byer, små som store. Desværre er den kollektive trafik i dag både for dyr og for svært tilgængelig for store dele af den midtjyske befolkning. De sidste års stigende priser og konkurrenceudbud af den kollektiv trafik har øget uligheden i adgangen til god kollektiv transport i Region Midtjylland.

I Enhedslisten arbejder vi for en mere lige adgang til den kollektive trafik, hvor det hverken er pengepung eller bopæl, der bestemmer. Den kollektive trafik udgør desuden en vigtig del af regionens samlede grønne omstilling. Samtidig anerkender vi, at særligt befolkningen ude i landdistrikterne også i fremtiden har brug for biler i forbindelse med arbejde såvel som fritid. Derfor skal en ny grøn kollektiv trafik være så veludbygget og billig, at det bliver nemmere end at tage bilen, og det skal suppleres med en bedre
flextrafik og dele-elbils ordninger. Der er allerede taget grønne initiativer inden for den kollektive trafik, herunder flere el-busser. Initiativerne er dog stadig for få og det store problem er, at der i aftalen mellem regering og regioner slet ikke bliver afsat tilstrækkelige midler på området.

I den kommende valgperiode vil Enhedslisten arbejde for

 • At den kollektive trafik udvikles i en retning, hvor der er færre familier, der skal have to biler. Fokus på udfasning af biler skal være i de større byer. Der skal politisk styring til og det skal gøres sådan, at det ikke er nødvendigt at have bil i de større byer. At den skinnebårne kollektive trafik i Østjylland som tog og letbane udvides med flere afgange og bedre forbindelse mellem hovedbyerne.
 • At vi i den vestlige del af regionen og uden for de større byer skal have en bedre, billigere og mere koordineret flextrafik.
 • At den kollektive trafik hurtigst muligt omstilles til grønne, ikke-fossile brændstoffer, f.eks. El, brint, HVO brændstof.
 • At der etableres flere el-bildeleordninger. Der skal være mange flere el-ladestandere i regionen.
 • At regionen får en større koordinerende rolle ift. den kollektive trafik, herunder flextrafikken med ensartede billige takster.
 • At regionen koordinerer og understøtter kommunernes indsats i etableringen af “supercykelstier”. Til gavn for folkesundheden og miljøet.

 

Region Midtjylland som arbejdsgiver

I disse år ser vi et stigende antal ældre, øget kompleksitet i opgavevaretagelse samtidig med, at vi har faldende ungdomsårgange. Derfor bliver rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft en stigende udfordring. En skærpet konkurrence om fremtidens arbejdskraft vil blive et grundvilkår, som vil give store udfordringer for Region Midtjylland. I Enhedslisten mener vi, at ansatte skal opleve balance mellem opgaver og ressourcer samtidig med, at der skabes rum til udvikling. Faglighed og ikke styring skal være ledetråden for arbejdspladsernes opgavevaretagelse.

Hospitalsvæsenet er gennem mange år presset til store ikke finansierede produktivitetsstigninger, hvilket har medført en evig jagt på besparelser med heraf følgende pres på borgere og personale – fysisk såvel som psykisk. Enhedslisten afviser nedskæringer og vil i stedet arbejde for, at der skabes et så tilstrækkeligt råderum på arbejdspladserne, at kvalitet og faglighed får samme betydning som kvantitet. Enhedslisten mener, at dette samtidig fordrer en forstærket ledelsesmæssig indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor faglighed og engagement i borgerne eller opgaven kan få det nødvendige rum.

Derfor siger Enhedslisten også nej til udlicitering af opgaver – vi ønsker sammenhængende institutioner, som kan være fleksible og påtage sig nye eller anderledes opgaver, når dette er påkrævet. Vi ønsker sammenhængende institutioner med kvalitet for borgerne – og ikke profit – i centrum.

Enhedslisten mener, at det er centralt, at ledelserne på Region Midtjyllands institutioner forstår at udnytte den kraft, der ligger i at give de ansatte medbestemmelse i institutionens og afdelingernes udvikling for herigennem at udvikle medarbejderens engagement i borgerne og opgaverne. Offentligheden og borgerne har naturligvis en stor interesse i at vide, hvad der sker på Region Midtjylland institutioner. Enhedslisten mener derfor, at ledelserne og de ansatte, under fuld respekt for ytringsfriheden, skal gå i aktiv dialog med offentligheden og borgerne om institutionen eller arbejdsstedets udvikling og udfordringer.

Danmark har et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked, hvilket også ses i kønsfordelingen i Region Midtjylland. Det betyder naturligvis, at Region Midtjylland skal respektere og imødekomme en lang række problemstillinger i forbindelse med graviditet, barsel m.m. Enhedslisten mener at Region Midtjylland aktivt skal arbejde for ligestilling, også i forhold til løndannelsen, således at lønudviklingen på sigt gør det mere attraktivt at søge uddannelse og arbejde indenfor de i dag typiske kvindefag i sundhedssektoren.

I den kommende valgperiode vil Enhedslisten arbejde for

 • At Region Midtjylland udvikler en samlet styret indsats for at rekruttere, fastholde, udvikle og uddanne ansatte, så regionen til stadighed har et tilstrækkeligt og kvalificeret personale.
 • At Region Midtjylland udvikler plan for tilbud til alle faggrupper og ansatte om efter- og videreuddannelse.
 • At drøftelse af efter- og videreuddannelsesmuligheder inddrages i obligatoriske medarbejderudviklingssamtaler.
 • At Region Midtjylland synliggør anvendelse af midler til udvikling og uddannelse af personalet.
 • At Region Midtjylland inddrager kvalitet som en afgørende økonomisk parameter.
 • At Region Midtjylland aktivt arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser.
 • At Region Midtjylland hjemtager udliciterede opgaver.
 • At Region Midtjyllands arbejdspladser aktivt arbejder på at udvikle medarbejdernes engagement i opgaverne/institutionen.
 • At Region Midtjyllands arbejdspladser udvikler former for aktiv dialog med offentligheden og borgerne.
 • At Region Midtjyllands arbejdspladser bærer organisations- og fagkulturer, der understøtter samarbejde og gensidig respekt for forskellighed som grundlag for ligestilling og ligeværdighed.
 • At Regions Midtjyllands arbejdspladser afviser udøvelse af krænkelser af seksuel eller anden karakter.
 • At det eksisterende samarbejde med de ansattes faglige organisationer udvikles og styrkes til gavn for såvel borgere som ansatte.