Spørgsmål om samarbejdsaftale med Aarhus kommune

Forespørgsel om samarbejdsaftalen vedr. fælles hjælperordning for borgere med kronisk respiratorinsufficiens i relation til Aarhus Kommune.

I forhold til samarbejdsaftalen jf. bekendtgørelsen af 31. august 2015 ligger myndighedsansvaret for respiratorbehandling, herunder det faglige ansvar, hos regionen.

Kommunen har jf. serviceloven § 83-85, 95 og 96 myndighedsansvaret for at yde hjælp og føre tilsyn med denne. Det er kommunen der udmåler hvor megen hjælp efter serviceloven borgeren har behov for.

Målet med den fælles aftale er at medvirke til:

*at borgeren får størt mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet.

*at regionen og kommunernes administration af fælles hjælpeordninger forenkles og samlet set reduceres

*bedre ressourceudnyttelse

Tilbagemeldinger fra borger/pårørende er at Aarhus Kommune har strammet på antallet af bevilgede timer i forhold til samarbejdsaftalens ansvars- og opgavefordeling med en større opgavevaretagelse for Region Midt til følge og mindre tryghed for borgerne.

Kan Region Midt afkræfte eller bekræftige denne udvikling.

 

Med venlig hilsen

Else Kayser

Hospital